Usługa doradztwa informatycznego – konsulting w ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa informatycznego – konsulting dotycząca procesu wytworzenia i wdrożenia Systemu iPFRON+.
2. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie świadczył następujące usługi:
2.1. Usługi oceny Produktów dostarczonych w ramach realizacji Systemu iPFRON+, w tym projektowych, architektury rozwiązania oraz związanej z nimi dokumentacji na podstawie materiałów i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego w okresie Etapu 1 i Etapie 2 realizacji Systemu iPFRON + w ramach postępowania, o którym mowa w punkcie 4 . Zamawiający szacuje wykorzystanie około 560 Roboczogodzin w okresie II/III kwartał 2021 roku;
2.2. Wsparcie Zamawiającego w ramach procesu wytwórczego Systemu realizowanego zgodnie z metodyką SCRUM. W ramach wsparcia Wykonawca będzie m.in. odpowiedzialny za doradztwo w planowaniu i koordynacji wzajemnych zależności między poszczególnymi zespołami scrumowymi zgodnie z techniką Scrum of scrums, wspieranie Product Ownerów w stosowaniu metodyki zwinnej, udział w spotkaniach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że przeznaczy na ten rodzaj usług około 240 Roboczogodzin;
2.3. Usługi doradcze wsparcia Zamawiającego w procesie przygotowania procesu testowania Systemu iPFRON+, w szczególności:
2.3.1. działań dotyczących opracowania strategii oraz zasad testowania Systemu iPFRON+. W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do oceny i rekomendacji propozycji opracowanych przez wykonawcę Systemu iPFRON+;
2.3.2. działań dotyczących opracowania scenariuszy i przypadków testowych dla Systemu i PFRON+. Zadanie fizycznego opracowania scenariuszy i przypadków testowych jest obowiązkiem wykonawcy Systemu iPFRON+. Jednakże Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niniejszego zamówienia był aktywnym uczestnikiem procesu Analizy Wstępnej (patrz punkt 6 harmonogramu ramowego znajdującego się w zał. nr 1 do postępowania wskazanego w punkcie 4 poniżej), w którym będzie odpowiadał za strukturę i ostateczny kształt scenariuszy i przypadków testowych iPFRON+. Odpowiedzialność Wykonawcy będzie sprowadzała się do weryfikowania i opracowywania rekomendacji, a także postulowania poprawek scenariuszy i przypadków testowych opracowanych przez wykonawcę Systemu iPFRON+. Zamawiający wymaga, aby podstawowym kryterium weryfikacji była użyteczność oraz „realizowalności” ustalonych mechanizmów testowania w kontekście możliwości powierzenia przeprowadzenia testów profesjonalnemu podmiotowi oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Zamawiającego;
2.3.3. na podstawie opracowanych w punkcie 2.3.1. i 2.3.2. wymagań dotyczących organizacji testów Systemu iPFRON+, opracowanie wytycznych do opisu przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie profesjonalnego podmiotu, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie testów Systemu iPFRON+ w ramach projektu iPFRON+;
Zamawiający przewiduje, że przeznaczy na ten rodzaj usług około 400 Roboczogodzin.
2.4. Usługi doradcze wykonywane na na żądanie Zamawiającego. Usługi doradcze będą dotyczyły Systemu iPFRON+. Zamawiający przewiduje, że przeznaczy na ten rodzaj usług około 200 Roboczogodzin.
3. Szczegółowy warunki i zasady realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.
4. System iPFRON+ zostanie zrealizowany przez Wykonawcę wyłonionego na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na „Realizację oraz utrzymanie i rozwój systemu informatycznego iPFRON+ w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – Systemu iPFRON+”. Opis przedmiotu zamówienia Systemu iPFRON+ dostępny jest pod linkiem: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-progu-okreslonego-w-art-11-ust-8-ustawy-pzp/szczegoly/public-order/realizacja-oraz-utrzymanie-i-rozwoj-systemu-informatycznego-ipfron-w-ramach-projektu-uniwersaln/ oraz na Platformie zakupowej (nr postepowania ZP/25/20). Szczegóły dotyczące m.in. planowanej architektury rozwiązania, wydajności i skalowalności planowanego Systemu iPFRON+, standardów architektonicznych i technologicznych, wymagania w zakresie planu budowy Systemu iPFRON+, jak również harmonogram zamówienia na System iPFRON+ zawiera załącznik nr 1 do siwz(opis przedmiotu zamówienia) wyżej wskazanego postępowania.
5. Podany w punkcie 2 podział Roboczogodzin obrazuje wyłącznie szacunkowe zaangażowanie Wykonawcy w realizację poszczególne usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przenoszenia liczby Roboczogodzin pomiędzy usługami w zależności od potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku uruchomienia Opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania na dowolną usługę realizowaną w ramach niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca będzie świadczył usługę doradztwa informatycznego - konsultingu w ramach maksymalnej puli Roboczogodzin wynoszącej 2600 Roboczogodzin, w tym:
6.1. w ramach zamówienia podstawowego – 1400 Roboczogodzin. Zamawiający przewiduje wykorzystanie nie mniej 70% Roboczogodzin przewidzianych w ramach zamówienia podstawowego;
6.2. w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp (dalej jako Opcja) – 1200 Roboczogodzin.
7. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z Opcji wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na Opcję. Zamawiający według własnego wyboru może skorzystać z Opcji, zarówno w pełnym, jak i w częściowym zakresie (tj. co do liczby Roboczogodzin).
8. Warunkiem skorzystania z Opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z Opcji w określonym przez niego zakresie, w terminie co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem uruchomienia Opcji, chyba że Strony postanowią inaczej. W oświadczeniu tym zostanie wskazana przynajmniej liczba Roboczogodzin, którą Zamawiający szacuje wykorzystać w ramach Opcji.
9. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego Opcją są takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny objęte Opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym.
10. Jeśli Umowa nakłada na Wykonawcę obowiązki związane z realizacją zamówienia objętego Opcją, wiążą one Wykonawcę z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 8 powyżej.
11. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z tytułu skorzystania lub nieskorzystania z Opcji przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z Opcji przez okres obowiązywania Umowy, o którym mowa w paragrafie 4 IPU, na co Wykonawca wyraża zgodę.
13. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace związane z nadzorem nad realizacją zamówienia w szczególności w zakresie współpracy z Zamawiającym w celu bieżącego zarządzania realizacją Umowy - w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.02.2021 | 10:00


» Location

al. Jana Pawła II 13
Warszawa 00-828
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Software development

» Buyer data

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
al. Jana Pawła II 13
Warszawa 00-828
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in