Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w obiekcie zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Pawińskiego 17/21

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usług sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie.
2. Usługa obejmować będzie sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynku na kondygnacjach -1, 0 i 1 oraz w pomieszczeniu dyżurki tj. w Punkcie Obsługi Klienta, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Pawińskiego 17/21 (lokalizacja Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA), wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Szczegółowe zestawienie powierzchni pomieszczeń z podziałem na piętra, ich wykorzystywanie (rodzaj) oraz zakres i częstotliwość wykonania czynności porządkowych, składających się na przedmiot zamówienia, określa OPZ.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia własnego sprzętu i wyposażenia (odkurzacze, wózki serwisowe, drabiny, podesty itp.) oraz środków chemicznych, myjących i czystości w ilościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Środki czystości używane przez Wykonawcę muszą być dobrej jakości, biologicznie neutralne, dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe wymagania w zakresie stosowanych środków czystości, sprzętu i wyposażenia określa OPZ.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) w czasie realizacji umowy zatrudniał(li) osoby wykonujące czynności w zakresie sprzątania, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wykonawca udokumentuje fakt poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w pkt IV OPZ, na każde żądanie Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 14:00


» Location

Pawińskiego 17/21
Warszawa 02-106
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pawińskiego 17/21
Warszawa 02-106
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in