ZP-2380-529-61/2020 Wykonanie usługi szkoleniowej: Szkolenia dla osób wykonujących między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego w ramach projektu pt.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Szkolenie dla osób wykonujących między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego, podczas których występuje konieczność przeprowadzenia rozpoznania terenu lub obiektów w tym również w bardzo trudnodostępnych miejscach takich jak np. kominy, urządzenia i instalacje przemysłowe, dachy obiektów itp. na wysokości powyżej 3 metrów wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną

» Notice description

TRYB POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie - wzorowane na przetargu nieograniczonym - prowadzone na podstawie przepisów określonych w Dziale III w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej: „ustawa Pzp”, poniżej kwoty 750 000,00 euro.
2. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach działa w imieniu własnym, a także, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie zawartego porozumienia i pełnomocnictw, w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie pisemnej.
4. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
-----
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla osób wykonujących między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego z trzech Komend Wojewódzkich Policji w ramach projektu pt.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. Wspólny Słownik Zamówień, Symbol CPV 80 51 00 00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie dla osób wykonujących między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego, podczas których występuje konieczność przeprowadzenia rozpoznania terenu lub obiektów w tym również w bardzo trudnodostępnych miejscach takich jak np. kominy, urządzenia i instalacje przemysłowe, dachy obiektów itp. na wysokości powyżej 3 metrów wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną.
4. Usługa szkoleniowa dla osób wykonujących między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego, podczas których występuje konieczność przeprowadzenia rozpoznania terenu lub obiektów w tym również w bardzo trudnodostępnych miejscach takich jak np. kominy, urządzenia i instalacje przemysłowe, dachy obiektów itp. na wysokości powyżej 3 metrów wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną:
4.1 przeznaczona jest dla 165 policjantów w tym 70 policjantów z terenu KWP w Katowicach, 40 policjantów KWP w Łodzi, 55 policjantów KWP we Wrocławiu, wykonujących między innymi zadania rozpoznania minersko-pirotechnicznego, podczas których występuje konieczność przeprowadzenia rozpoznania terenu lub obiektów w tym również w bardzo trudnodostępnych miejscach takich jak np. kominy, urządzenia i instalacje przemysłowe, dachy obiektów itp. na wysokości powyżej 3 metrów,
4.2 obejmuje przeprowadzenie 10-dniowego szkolenia, w kilkunastu turach (każda tura to 10 dni szkoleniowych) wraz z usługą hotelowo-gastronomiczną oraz transportem uczestników szkolenia od/do siedziby każdej z trzech Komend Wojewódzkich do/od miejsca zakwaterowania oraz od/do miejsca zakwaterowania do/od miejsca szkolenia terenowego.
5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajdują się w SWZiP oraz załącznikach:
a. załączniku nr 1 do SWZiP - formularzu ofertowym,
b. załączniku nr 2 do SWZiP - wzorze umowy
c. załączniku nr 3 do SWZiP - opisie przedmiotu zamówienia
d. załączniku nr 4 do SWZiP - wstępnych oświadczeniach Wykonawcy
e. załączniku nr 5 do SWZiP - wykazie usług
f. załączniku nr 6 do SWZiP - wykazie osób
g. załączniku nr 7 do SWZiP - zobowiązaniu innego podmiotu (jeżeli dotyczy)
h. załączniku nr 8 do SWZIP - oświadczeniu Wykonawcy dot. grupy kapitałowej.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił oznakowanie miejsc przeprowadzania szkoleń logotypami projektu.
7. Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym:
a. ilości zaoferowanych dodatkowych uprawnień, która stanowi drugie kryterium wyboru. Zamawiający wymaga minimalnego uprawnienia o ukończonym szkoleniu dla każdego z uczestników potwierdzonym zaświadczeniem bądź certyfikatem.
b. ilości uczestników w każdej turze szkolenia przypadających na 1 osobę szkolącą, która stanowi trzecie kryterium wyboru. Zamawiający wymaga minimum pięciu uczestników przypadających na jedną osobę szkolącą w każdej turze szkolenia.
c. ilości tur uczestników szkolonych w tym samym okresie, która stanowi czwarte kryterium wyboru. Zamawiający wymaga minimum jednej tury szkolonej w tym samym okresie.
8. Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, dowozu/odwozu uczestników każdej tury szkolenia w razie potrzeby skorzystania z innych usług np. pomocy medycznej, koszt materiałów dydaktycznych i korzystania ze sprzętu szkoleniowego, przeprowadzenia egzaminów oraz wszystkie dodatkowe opłaty i podatki w tym podatek od towarów i usług.
9. Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych, a zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 litera c ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, usługi pomocnicze składające się na świadczenie kompleksowe, podlegają takim samym zasadom opodatkowania, jakim podlega świadczenie główne. Tym samym gdy Wykonawca będzie świadczył usługę kompleksową i wystawiał fakturę za usługę kompleksową w miejscu stawka podatku VAT wpisze „zwolniony”.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie VAT spoczywa na Wykonawcy i w przypadku innej interpretacji przepisów należy wskazać wszystkie składowe ceny ofertowej wraz z wszystkimi stawkami VAT.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę, co najmniej 100 000 tysięcy złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne wraz ze zobowiązaniem do okazania na każde wezwanie Zamawiającego aktualnej i opłaconej polisy OC.
11. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć (opisowo i/lub %) oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i załącznik nr 4 do SWZiP). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SWZiP i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZiP).
12. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy.
13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
14. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale XI SWZiP.

UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZiP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 13:00


» Location

ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in