Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów.

Zadanie podzielone jest na części:

Część 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kroblice, Pęchowiec.
Długość sieci około 3 606,5 m.
Budowa sieci nie obejmuje wykonania przyłączy. W ofercie nie należy wyceniać wykonania przyłączy.
Część 2 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice
Długość sieci około 8 765 m.
Budowa sieci nie obejmuje wykonania przyłączy. W ofercie nie należy wyceniać wykonania przyłączy.
Część 3 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice.
Długość sieci około 8 380 m.
Budowa sieci nie obejmuje wykonania przyłączy. W ofercie nie należy wyceniać wykonania przyłączy.

Zamawiający stosownie do treści art. 36 aa ust. 2 ustawy pzp, zastrzega że każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część zamówienia.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia każda ze złożonych ofert zostanie odrzucona.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załączniki nr 7 (część 1), 8 (cześć 2), 9 (część 3) do SIWZ .

Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta.
Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów.

Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3 a Ustawy Pzp zostały określone w rozdziale 22 niniejszej SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
w zakresie przedmiotu zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Zysmana 1
Klimontów 27-640
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1
Klimontów 27-640
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in