Dostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne

» Notice description

Dostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia”, (dalej jako OPZ), który stanowi Załącznik 1 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania:
Dostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych wg wymagań opisanych w Załączniku
do OPZ
szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj i ilość dostarczanego sprzętu, jego specyfikację techniczną został zawarty w Załączniku do OPZ, stanowiącym załącznik do SIWZ.
Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp.
Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała różne modele sprzętu, jednakże spełniające wymogi minimalne, określone w Załączniku nr 1 OPZ.
Wskazane w załączniku nr 1 OPZ parametry techniczne są minimalnymi parametrami technicznymi, Wykonawca może zaproponować sprzęt
o równoważnych parametrach lub wyższych.
W przypadku, gdy użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o porównywalnych parametrach technicznych lub wyższych. Użycie przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, itp. ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.
W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.
Miejsce dostawy:Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Odział Straży Ludowej w Pieraniu; Pieranie 7, 88-133 Dąbrowa Biskupia.
Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dostawy.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:00


» Location

Ul. Topolowa 2
Dąbrowa Biskupia 88-133
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Gmina Dąbrowa Biskupia
Ul. Topolowa 2
Dąbrowa Biskupia 88-133
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in