Dostawa materiałów do sterylizacji oraz preparatów do dezynfekcji powierzchni przez okres 24 miesięcy.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji oraz preparatów do dezynfekcji powierzchni przez okres 24 miesięcy.
2. Zamówienie zostało podzielone na 10 pakietów
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do SIWZ – formularzu cenowym.
Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy handlowej/ nazwy producenta dla każdego zaoferowanego produktu.

Niepodanie przez Wykonawcę oznaczenia handlowego dla każdego zaoferowanego produktu lub wskazanie poprzez ww. informacje, produktu o gorszych parametrach niż wymagane przez Zamawiającego, nie będzie możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, ponieważ stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty i spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.


Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Testy chemiczne nie mogą stwarzać problemów Zamawiającemu w interpretacji wyniku. Wynik musi być jednoznaczny tzn. zmiana barwy testu wyraźna, kontrastowa i natychmiastowa.
2) Każdy test musi posiadać informację, do kontroli jakich procesów sterylizacji przeznaczony jest dany test (zastosowanie testu).
3) Każde opakowanie testu dostarczonego do Zamawiającego, musi zawierać ulotkę w języku polskim, zawierającą co najmniej:
-numer serii, nazwę producenta (wytwórcy),
-klasę testu,
-zastosowanie i zasadę działania,
-opis interpretacji wyniku (lub wzornik koloru),
-warunki przechowywania,
-datę ważności.

4) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zmiany ustawień myjni – dezynfektorów do pracy z zaoferowanym środkiem (dotyczy pakietu nr 9).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:45


» Location

Konarskiego 13
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
Konarskiego 13
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in