Dostawa zestawu do zarządzania nauką oraz dostępem do systemów szkoleniowych SAP na żywo (platforma edukacyjna), zakup realizowany w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

» Notice description

. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa zestawu do zarządzania nauką oraz dostępem do systemów szkoleniowych SAP na żywo – platforma edukacyjna (okres działania: 3 lata, liczba osób objętych działaniem: 80) do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania SAP.
4.2. Oferowany przedmiot zamówienia winien być nowy, pochodzić od autoryzowanych partnerów z oficjalnej i legalnej dystrybucji.
4.3. Zakres zamówienia obejmuje: zakup platformy edukacyjnej i jej dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Polski.
4.4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
4.5. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne.
4.6. Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać:
1) Ważną umowę partnerską z SAP Polska oraz status partnerstwa na poziomie SILVER lub wyższym.
2) Ważny certyfikat SAP Partner Center of Expertise.
3) W modelu procesów biznesowych SAP posiadać certyfikat SAP-Qualified Partner-Packaged Solution.
4) Certyfikat SAP Recognized Expertise in the area/industry Higher education and research.
5) W zakresie instalacji systemów SAP posiadać eksperta/konsultanta, który ma SAP Certified Technology Associate - SAP HANA 2.0.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia odpowiednie dokumenty, o których mowa powyżej. Odmowa okazania lub brak stosownych dokumentów, będzie skutkować odstąpieniem od podpisania umowy z Wykonawcą.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

Chodkiewicza 30
Bydgoszcz 85-064
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Chodkiewicza 30
Bydgoszcz 85-064
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in