Dostawa drukarek

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, zwanych dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2 do SIWZ.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7) Zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 28 dni od otrzymania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
8) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki pok. 420, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice,
9) Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.
10) Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady.
Czas reakcji serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ
11) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
12) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
13) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 09:30


» Location

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.