Dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowicach w ramach projektu pn. ”Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkolo - Przedszkolnego w Rożnowicach w ramach projektu pn.” Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”.

2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś 11 Priorytetowa Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

3. Szczegółowy zakres zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami został określony:
1) w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w dalszej części zwany OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz rzucie parteru stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ,
2) we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 09:00


» Location

Rynek 1
Biecz 38-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Gmina Biecz
Rynek 1
Biecz 38-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in