„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – etap I: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Oracka 6, 32-700 Bochnia.
3. Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orackiej 6 w Bochni zlokalizowany w obrębie układu urbanistycznego Bochni, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-244.
4. W zakres robót wchodzi m.in.: wymiana okien zewnętrznych, wymiana luksferów, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i ścian przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropodachu niewentylowanego, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie i zamontowanie budek dla ptaków.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Projekt budowlany;
2) Projekt technologiczny instalacji centralnego ogrzewania;
3) Przedmiary robót pełniące funkcje opisowe;
4) Audyt energetyczny;
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
6) Zgłoszenie robót budowlanych wraz z potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu;
7) Pozwolenie konserwatorskie;
8) Opinia o zasiedleniu przez gatunki chronione;
9) Decyzja RDOŚ;
10) Ogólne warunki umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sporządzenie szczegółowego haromonogramu rzeczowo finansowego w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
2) przedłożenie Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy wycenionego przedmiaru robót pełniącego funkcję pomocniczą, a konieczne do rozliczenia dofinansowania,
3) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
4) zagospodarowanie odpadów pochodzących z placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) materiał pochodzący z rozbiórki to jest złom metalowy zostanie przekazany Zamawiającemu na wskazane miejsce składowania,
6) w trakcie realizacji zamówienia zapewnienie udziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedniej kadry w tym kierownika budowy i kierowników robót w zakresie objętym zamówieniem,
7) przestrzeganie warunków i zaleceń w: decyzji konserwatorskiej, opinii o zasiedleniu przez gatunki chronione, decyzji RDOŚ,
8) kontrolę przewodów wentylacyjnych i kominowych, a w razie konieczności ich odgruzowanie.
7. Docelowa kolorystyka elewacji i innych elementów obiektu musi być zatwierdzona przez konserwatora zabytków zgodnie z decyzją.
8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a. Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, które są niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, a polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób zatrudnionych na stanowisku pracownika fizycznego wykonującego czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi (roboty tynkarskie, dekarskie, ziemne) opisane dokumentacją projektową, które są niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia. Konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe i najmu sprzętu.
9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:45


» Location

ul. Kazimierza Wielkiego 2
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in