Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i prac związanych z remontami i konserwacją miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej o średnicy DN200 przy budynku nr 16A ul. 1 Maja,
2) Wykonanie odwodnienia na parkingu pomiędzy budynkami nr 16 i 16A ul. 1 Maja – wzdłuż ul. Jasielskiej,
3) Regulacja włazów w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp.,
4) Regulacja wpustów ściekowych w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp.,
5) Montaż włazów w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp.,
6) Montaż wpustów ściekowych w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp.,
7) Montaż dekli żeliwnych do włazów kanałowych,
8) Montaż rusztów żeliwnych do wpustów ściekowych,
9) Studnia rewizyjna DN 1200 bez zwężek i kominów włazowych o głębokości do 1,50 m,
10) Studnia rewizyjna DN 1500 bez zwężek i kominów włazowych o głębokości do 3,0 m,
11) Studnia rewizyjna DN 2000 bez zwężek i kominów włazowych o głębokości do 2,0 m,
12) Studnia rewizyjna DN 2000 bez zwężek i kominów włazowych o głębokości do 3,0 m,
13) Studzienka ściekowa z gotowych elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm z betonu klasy B45 o głębokości do 1,7 m z osadnikiem,
14) Wymiana odcinków rury kamionkowej/betonowej na kanały z rur PVC DN 160-800,
15) Naprawa nawierzchni drogowych po wykonanych remontach sieci kanalizacji deszczowej,
16) Czyszczenie sieci DN 200-1400 z wywiezieniem zanieczyszczeń,
17) Czyszczenie wpustów ulicznych z wywiezieniem zanieczyszczeń,
18) Czyszczenie przykanalików z wywiezieniem zanieczyszczeń,
19) Czyszczenie studni do DN 1200-2000 z wywiezieniem zanieczyszczeń
20) Oczyszczenie separatorów i osadników, wywiezienie i utylizacja osadów,
21) Monitoring wizyjny kamerą kanałów średnicy do DN 600,
22) Monitoring wizyjny kamerą kanałów średnicy powyżej DN 600,
23) Pompowanie wody z zalewisk.
24) Prace inne związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SST) - załącznik nr 8 do SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy załącznik nr 1 do SIWZ), oraz wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) wraz załącznikami.
3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych.
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w SST oraz SIWZ i wzorach umów pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SST oraz SIWZ i wzorach umów robót oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
5 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym ww. dokumentach.
6 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
7 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: obsługa samochodu do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem, roboty ziemne, roboty instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych i inne roboty, o których mowa w SST na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ - wzorze umowy - §9 i §10.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Miejska Iława
ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in