Oczyszczanie ulic, chodników na terenie gminy Wyszków, koszenie pasów drogowych przy drogach gminnych poza miastem.

» Notice description

1. Zamiatanie ulic na całej szerokości po obu stronach jezdni łącznie z parkingami, zatokami autobusowymi (w tym: oczyszczenie z nadmiaru ziemi, piasku, oczyszczenie (odkrycie) krawężników, opasek po obu stronach jezdni, rynsztoków, usuwanie nieczystości (liści znajdujących się przy krawężniku jezdni, parkingu), usuwanie przerostów trawy, chwastów.

2. Zamiatanie chodników w tym: zebranie, usuwanie nieczystości (liści znajdujących się na chodniku i przy krawężniku), czyszczenie, krawężników po obu stronach chodnika, usuwanie trawy, chwastów (przy użyciu preparatów chwastobójczych).
Przy stosowaniu środków chemicznych należy brać pod uwagę rodzaj środka, ilość i dopuszczalne zużycie, zgodnie z instrukcją ich stosowania oraz zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami stosowania środków ochrony roślin.
Zamiatanie nawierzchni jezdni ulic należy wykonać w sposób mechaniczny, a w miejscu gdzie nie można użyć sprzętu specjalistycznego w sposób ręczny.
Zamawiający dopuszcza stosowanie przy zamiataniu chodników lekkiego sprzętu mechanicznego ( zamiatarki z wyjątkiem dmuchaw i urządzeń pochodnych – powodujących znaczące zapylenie i hałas)
3. Usuwanie rozlanych na jezdni, chodnikach substancji olejowych lub innych ropopochodnych przy użyciu sorbentu lub innych środków chemicznych.
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do likwidacji plam olejowych na jezdniach ulic, chodników powstałych podczas zamiatania z winy wykonawcy (np. w przypadku awarii sprzętu). Jeżeli trwale nie da się usunąć plam na jezdni z kostki brukowej środkiem chemicznym należy wymienić zabrudzone elementy brukarki.
4. Koszenie pasów drogowych przy drogach gminnych poza granicami miasta – tj. wykaszanie (z poboczy, skarp, rowów) traw, chwastów, jednorocznych samosiewów i odrostów z drzew i krzewów oraz wykoszenia wylotów skrzyżowań na długości 20 m i szerokości 3 m oraz uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych pracach. Prace porządkowe tj. wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z prowadzonymi pracami niezwłocznie po zakończeniu prac ( w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zakończenia prac).
Szacunkowe obmiary poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w Formularzu cenowym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:00


» Location

Aleja Róż 2
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Wyszków
Aleja Róż 2
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in