„Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawierającym Projekt Budowlany instalacji wentylacji –mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz –data opracowania 05.2017 –załącznik nr 8 do SIWZ 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały wykonany przedmiot zamówienia. 3. Termin gwarancji ustala się na okres sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru. 4. Termin gwarancji wskazany w pkt. 3 jest terminem minimalnym. Wykonawca może w Formularzu ofertowym, w kryterium oceny ofert zaoferować dłuższy termin gwarancji nie dłuższy niż sto dwadzieścia [ 120 ] miesięcy. 5. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy -o ile Podwykonawca jest znany.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

Plac Wolności 24
Dobrodzień 46-380
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac Wolności 24
Dobrodzień 46-380
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in