Wykonanie robót budowlanych związanych z instalowaniem urządzeń fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z instalowaniem urządzeń fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej, tj.: Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siniarzewo i oczyszczalni ścieków w miejscowości Zakrzewo.

Zakres robót obejmuje:
a) montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku lub na gruncie (wraz z konstrukcją),
b) montaż instalacji elektrycznej,
c) montaż inwerterów fotowoltaicznych,
d) montaż konstrukcji wsporczych,
e) sprawdzenie konfiguracji i działania modułu zdalnego – wysyłanie potwierdzenia,
f) podłączenie uziemienia,
g) sporządzenie dokumentacji i instrukcji określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie instruktażu bezpiecznego użytkowania.

2) Miejsce wykonywania robót budowlanych:
a) obręb geodezyjny 0005 Siniarzewo działki oznaczone numerami 281, 283 i 284/3; gmina Zakrzewo,
b) obręb geodezyjny 0017 Zakrzewo działki oznaczone numerami 228/2 i 229/2; gmina Zakrzewo.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys nakładczy z przedmiarem robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna dostawy wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Zakrzewo, stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do SIWZ oraz projekt budowlany w części zgodny z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Podane w powyższych załącznikach nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów oraz urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, który charakteryzuje się taką samą dostępnością do sieci serwisowej. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonej w powyższych załącznikach. Produkt równoważny powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Przez pojęcia cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (np. takie parametry i jednostki jak: długość, szerokość, wysokość, kubatura, itd.) oraz wybrane cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia (np. wydajność, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia, itd.).

4) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowę o pracę.
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to czynności szczegółowe określone w projekcie technicznym, przedmiarze robót z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)

5) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Leśna 1
Zakrzewo 87-707
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Electrical power equipment

» Buyer data

Gmina Wiejska Zakrzewo
ul. Leśna 1
Zakrzewo 87-707
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in