Przebudowa mostu przez rzekę Redę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w km 0+055 w miejscowości Reda

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest całkowita rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego z dostosowaniem parametrów obiektu do wymaganej klasy. Zakres robót obejmuje także m. in.:
a) przebudowę sieci gazowych w obrębie mostu,
b) zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych na czas budowy i ułożenie ich w konstrukcji kapy chodnikowej nowego mostu,
c) umocnienie skarp rzeki,
d) wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie aktualizacja projektu wykonawczego w zakresie technologii przełączenia sieci gazowej średniego ciśnienia z użyciem by-passu. Projekt wykonawczy zakłada technologię z użyciem by-passu De63mm. Jednak ze względu na konieczność realizacji robót budowalnych w okresie grzewczym, konieczne jest wykonanie by-passu De160mm – zgodnie z załączonym pismem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dnia 05.10.2020 r. Dla większej średnicy by-passu Wykonawca opracuje projekt zamienny, uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia, a następnie wykona uzgodniony zakres robót.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzyskanie administracyjnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przebudowanego obiektu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:00


» Location

Mostowa 11A
Gdańsk 80-778
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11A
Gdańsk 80-778
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in