Usługa związana z przeglądem, konserwacją i naprawą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych użytkowanych w obiektach administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w m. Radom, Grójec oraz Sochaczew i Borzęcin w 2021r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „usługa związana z przeglądem, konserwacją i naprawą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych” użytkowanych
w kompleksach wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu zlokalizowanych w m. Radom, Grójec oraz Sochaczew i Borzęcin w 2021 r.
1.W ramach przeglądów i konserwacji klimatyzatorów i agregatów chłodniczych WYKONAWCA zobowiązany jest do:Kontroli szczelności urządzeń dla których wymagane jest posiadanie „Karty urządzenia” zgodnie z obowiązującymi przepisami
i bezwzględnego przestrzegania wymaganych terminów.Sporządzenia protokołu z kontroli szczelności i przekazania właściwemu dla danego Kompleksu personelowi SOŚ, wraz z wpisem do „Karty urządzenia”. wykonywania przeglądów okresowych i gwarancyjnych;wykonywania konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację;sprawdzenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń i instalacji sterowniczej ; sprawdzenia obudowy zewnętrznej urządzeń.
2. W ramach przeglądów i konserwacji układów wentylacji WYKONAWCA zobowiązany jest do: wykonywania przeglądów okresowych i gwarancyjnych;kontroli parametrów pracy central wentylacyjnych;
kontroli parametrów pracy i czystości instalacji okapów kuchennych;sprawdzenia stanu i ewentualnej wymiany filtrów powietrza; sprawdzenia i kalibracji czujnika stanu filtrów; sprawdzenia stanu pasków klinowych, regulacji naciągu, ewentualnej wymiany; sprawdzenia mocy i poboru prądów odbiorników elektrycznych; sprawdzenia stanu łożysk wału wentylatorów i silników elektrycznych; sprawdzenia czystości chłodnic i nagrzewnic, ewentualnego czyszczenia w zależności od potrzeb; sprawdzenia wszystkich styków i połączeń elektrycznych; sprawdzenia mocowań i połączeń mechanicznych;sprawdzenia układów automatyki i ewentualnej korekty nastaw automatyki; czyszczenia komór; sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej urządzeń;wykonywania niezbędnych pomiarów pracy urządzeń; wykonywania i przekazywania ZAMAWIAJĄCEMU protokołów z wykonanych pomiarów, oceny stanu technicznego itp.sprawdzenia przewodów, armatury i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych;sprawdzenia szczelności układów odprowadzania skroplin; sprawdzenia szczelności połączeń układów chłodzących;sprawdzenia stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym (kontrola szczelności) i dopełnienia jeżeli jest to konieczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami; sprawdzenia, ew. czyszczenia lameli skraplaczy oraz parowników;odgrzybiania jednostek;sprawdzenia filtrów;sprawdzenia i regulacji działania urządzeń sterujących;sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej urządzeń;dokonywania niezbędnych pomiarów pracy urządzeń; wykonywania i przekazywania ZAMAWIAJĄCEMU protokołów z wykonanych pomiarów, oceny stanu technicznego itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:30


» Location

Sadków 9
Radom 26-603
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Sadków 9
Radom 26-603
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in