Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZK.

» Notice description

1. Zakres zamówienia obejmuje: bieżące naprawy (konserwacje), usuwanie awarii wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego w zakresie robót budowlanych w budynkach gminnych, w tym w lokalach mieszkalnych i użytkowych, a także w lokalach gminnych, które znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Wrocław, zarządzanym przez Zamawiającego. Zamawiający w celu usprawnienia zarządzania zasobem Gminy Wrocław podzielił go na rejony, przedmiot zamówienia winien być realizowany przede wszystkim w rejonach: H, I, S i U.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na jedno lub dwa zadania: ZADANIE nr 1 - Rejony H i I. We wskazanych rejonach znajduje się: 156 budynków stanowiących własność Gminy, a w nich 2003 lokali mieszkalnych i 171 lokali użytkowych oraz 374 budynków wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada 3042 lokali mieszkalnych i 126 lokali użytkowych, a także 46 garaży gminnych oraz 42 wnętrz międzyblokowych. Łączna powierzchnia do obsługi - 201 104 m2. ZADANIE nr 2 – Rejony S i U. We wskazanych rejonach znajduje się: 78 budynków stanowiących własność Gminy, a w nich 1004 lokali mieszkalnych i 59 lokali użytkowych oraz 353 budynków wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada 1194 lokali mieszkalnych i 14 lokali użytkowych, a także 132 garaże gminne oraz 89 wnętrz międzyblokowych. Łączna powierzchnia do obsługi - 448 655,28 m2.
3. W celu obliczenia ceny oferty Zamawiający podaje: 1) szacunkową ilość roboczogodzin: ZADANIE nr 1: 16 700 rg, ZADANIE nr 2: 14 300 rg, 2) szacunkową wartość brutto materiałów: ZADANIE nr 1: 756 000 zł, ZADANIE nr 2: 648 000 zł,
Zasób Gminy, na którym będzie realizowany przedmiot umowy - aktualny na dzień ogłoszenia postępowania - określa załącznik nr 12 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Zasobu Komunalnego
Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in