Dostawa elektronarzędzi, wyposażenia gospodarczego, ogrodniczego, parkowego, magazynowego oraz sprzętu gospodarczego, magazynowego oraz wyposażenia WSP dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronarzędzi, wyposażenia gospodarczego, ogrodniczego, parkowego, magazynowego oraz sprzętu gospodarczego, magazynowego oraz wyposażenia WSP
dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
3.2 Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia załącznik
nr 2 OPZ oraz w załączniku nr 7a-7k formularze cenowe.
3.3 Oferowany przedmiot zamówienia nie może odbiegać jakościowo od produktów pożądanych wymienionych w kolumnie 2 „Formularza cenowego”. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dopisać
w kolumnie 3 dane jednoznacznie określające oferowany produkt podając nazwę oferowanego towaru/producenta, oznaczenie, które pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu. W przypadku braku oznaczenia Wykonawca wpisuje inne parametry pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt. Jeżeli produkt jest robiony na zamówienie Wykonawca wpisuje „produkt na zamówienie”.
W przypadku braku wymaganych danych Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.
3.4 Nazwa oferowanego produktu stanowi merytoryczną treść oferty, ponieważ służy identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia i późniejszego przedmiotu umowy, a więc niepodanie przez Wykonawcę nazwy produktu (nazwy nadanej przez producenta)
w przypadku, gdy Zamawiający tej nazwy postanowieniami specyfikacji wymagał, powoduje, iż treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji. Oferta nie może dawać możliwości do dodatkowych poszukiwań jej treści, musi być jednoznaczna w celu możliwości poddania jej weryfikacji pod względem jej zgodności z treścią SIWZ.
3.5 Oferowane towary muszą spełniać wszystkie parametry określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym, być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 10:30


» Location

Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Category assortment

  • Tool accessories
  • Construction and painting tools
  • Cutting tools
  • Cleaning tools
  • Dismantling and assembly tools

» Buyer data

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in