Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Jarosław w 2021 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Jarosław w 2021 roku.
A. Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Jarosław, wykonanych według wzorów określonych w poniższych aktach prawnych:
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. 2017 poz. 2466),[wzory umundurowanie zgodnie z § 3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017},
- Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych;
- Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.
- Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,
- Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r
w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika,
- Zarządzenie Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,
Powyższe akty prawne, dokumentacja techniczno-technologiczna oraz fotograficzna mundurów leśnika są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu:
Treść aktów prawnych:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne
Dokumentacja techniczno-technologiczna:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#p_101_INSTANCE_kCS6
Dokumentacja fotograficzna:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych#p_101_INSTANCE_kCS6

B. Odzież BHP i środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z:
-Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej;
-Ustawą a dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);
-Protokołem dodatkowym nr 24 zawartym w dniu 25 listopada 2014r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r. zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014r.;
- Wzorami określonymi w Polskich Normach tj. m.in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i może być oznaczone symbolem (CE) zgodnie z przepisami.

C. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
- termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę,
- forma zapłaty - przelew,
- Dostawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji (liczonej od daty dostawy) na dostarczone sorty mundurowe leśnika i środki bhp na warunkach określonych w umowie.
Kolorystyka ubrań roboczych, ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dot. sortów mundurowych. Powyższe nie dotyczy odzieży roboczej dla pracowników fizycznych (wymagana kolorystyka ostrzegawcza).
Dostawy będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2021 roku. Dostawom będą podlegały sorty mundurowe leśnika, odzież bhp i obuwie robocze zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ, (wg przepisów obowiązujących na dzień dostawy), sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego do ilości - ogółem 6863 punktów (sorty mundurowe leśnika) w terminie określonym w ofercie wykonawcy (nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący sortów mundurowych leśnika oraz odzieży bhp i obuwia roboczego zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

Koniaczów 1L
Jarosław 37-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Clothing

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław
Koniaczów 1L
Jarosław 37-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Clothing, footwear, bags, accessories category published on OnePlace in last 10 days.