„Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2021 roku”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowanie wartości nieruchomości lokalowych i budynkowych w 2021 roku”
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, na które składa się:

a) Część nr I- „Wycena lokalu mieszkalnego w budynku, w którym rozpoczęto już sprzedaż lokali z ustaleniem wielkości udziału w nieruchomości wspólnej”.
b) Część nr II- „Wycena lokalu mieszkalnego w budynku, w którym rozpoczęto już sprzedaż lokali z ustaloną wielkością udziału w nieruchomości wspólnej”.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1. Część nr I- „Wycena lokalu mieszkalnego w budynku, w którym rozpoczęto już sprzedaż lokali z ustaleniem wielkości udziału w nieruchomości wspólnej”:

1) wycenę z wyodrębnieniem wartości lokalu, pomieszczeń przynależnych, działki przy czym:
a) operat musi zawierać szkic lokalu (rzut piętra), pomieszczeń przynależnych, zgodny z wymogami ustawy o własności lokali,
b) do operatu muszą zostać załączone nw. elementy:
- arkusz danych ewidencyjnych lokali,
- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku
sporządzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie, służące do ujawniania lokalu w ewidencji budynków;
c) operat musi zawierać wartość nakładów poniesionych przez najemcę na naprawy główne lokalu mieszkalnego - w przypadku gdy najemca je poniósł;

3.2. Część nr II- „Wycena lokalu mieszkalnego w budynku w którym rozpoczęto już sprzedaż lokali z ustaloną wielkością udziału w nieruchomości wspólnej”:

1) wycenę z wyodrębnieniem wartości lokalu, pomieszczeń przynależnych, działki przy czym:
a) operat musi zawierać szkic lokalu (rzut piętra), pomieszczeń przynależnych, zgodny z wymogami ustawy o własności lokali,
b) do operatu muszą zostać załączone nw. elementy:
- arkusz danych ewidencyjnych lokali,
- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku
sporządzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie, służące do ujawniania lokalu w ewidencji budynków;
c) operat musi zawierać wartość nakładów poniesionych przez najemcę na naprawy główne lokalu mieszkalnego - w przypadku gdy najemca je poniósł;

4. Część nr I i Część nr II obejmują wykonanie szkiców, bądź dokumentów zgodnych z ustawą o własności lokali – rzutów kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokalu, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych oraz części wspólnych poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrysie z operatu ewidencyjnego.

5. Część nr I i Część nr II obejmują wycenę udziału w nieruchomości gruntowej.

6. Naprawy główne, o których mowa w Części nr I, Części nr II, to naprawy przeprowadzone na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

7. Cena oferowana na wykonanie Części I, Części II, musi obejmować wykonanie jednokrotnego potwierdzenia aktualności danego operatu po upływie 12 miesięcy od jego sporządzenia i przed upływem 24 miesięcy od jego sporządzenia.

8. Wszystkie zadania w ramach części I i II dotyczą realizacji zamówień na terenie gminy i miasta Goleniów.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu operatu szacunkowego w ramach części nr I i II, wykonanego przez siebie w ramach realizacji poszczególnego zamówienia, w jednym egzemplarzu. Operat szacunkowy w dwóch egzemplarzach, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, tylko w przypadkach gdy Zamawiający zgłosi taką potrzebę.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Zamawiającego prawa do zwielokrotniania techniką drukarską lub reprograficzną operatów szacunkowych, wykonanych przez siebie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla części nr I i II.

11. Przedmiot zamówienia w ramach części nr I i części nr 2 należy wykonać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych i normami branżowymi oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy realizacji zamówienia, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

12. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnej liczby usług objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawia poniżej przewidywalną ilość usług. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość poszczególnych rodzajów usług może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych.

Szacunkowa ilość przewidywanych usług:

a) Część nr I- Wycena lokalu mieszkalnego w budynku, w którym rozpoczęto już sprzedaż- 5 sztuk.
b) Część nr II- Wycena lokalu mieszkalnego w budynku, w którym rozpoczęto już sprzedaż lokali z ustaloną wielkością udziału w nieruchomości wspólnej - 5 sztuk.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 11:45


» Location

Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Goleniów
Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in