Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty - Kończany, Wnory - Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty - Kończany, Wnory - Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00” w zakresie opisanym dokumentacją.
W zakres zamówienia wchodzą między innymi:
- Roboty pomiarowe,
- Roboty rozbiórkowe,
- Roboty ziemne,
- Odwodnienie,
- Nawierzchnia bitumiczna,
- Nawierzchnie chodników i poboczy,
- Kanalizacja teletechniczna, w tym przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,
- Zajazdy gospodarcze,
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.
3.4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz pomocniczo z przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną.
3.5. Ziemie z wykopów jak również materiały rozbiórkowe z odzysku wykonawca będzie zobowiązany dowieść na wskazane miejsce zlokalizowane w odległości do 4 km od miejsca budowy, na prośbę Zamawiającego.
3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.9. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie dyspozycji art. 22 ust 2 Pzp.
3.10. Zamawiający informuje, że rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysami powykonawczymi.
3.11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kobylin-Borzymy z siedzibą w Urzędzie Gminy Kobylin-Borzymy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy
 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych inspektor@ochronadanych.hub.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust, 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
- na podstawie alt. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
3.12. Wykonawca opracuje Projekt Organizacji Ruchu na czas przebudowy w dostosowaniu do posiadanego sprzętu oraz własnych metod organizacyjnych realizacji robót. Projekt organizacji ruchu na czas budowy winien być zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem.
3.13. Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca. W skład wymaganych badań laboratoryjnych wchodzą:
a) wskaźnik zagęszczenia i nośności podbudowy,
b) grubość: nawierzchni i podbudowy,
c) wyniki jakości wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej tj. skład mieszanki,
d) równość podłużna,
e) oraz inne wymienione chociażby w SST.
3.14. Badania laboratoryjne winny być przeprowadzone przez laboratorium drogowe posiadające uprawnienia do przeprowadzenia powyższych badań. Zamawiający może żądać przeprowadzenia badań przez niezależne laboratorium drogowe.
3.15. Koszt inwentaryzacji robót ponosi Wykonawca. Inwentaryzację należy sporządzić w 3 egz. zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, do przekazania Zamawiającemu.
3.16. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca. Wszelkie prace należy wykonać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zasad BHP
3.17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w kwocie do 15 % wartości umowy.
3.18. Prace na infrastrukturze telekomunikacyjnej musza zostać wykonane zgodnie z zaleceniami gestorów sieci i pod ich nadzorem. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszystkich czynności zawartych w warunkach technicznych.
3.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub w przypadku nie otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę.
3.20. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby wykonujące bezpośrednio prace wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, tzw. pracowników fizycznych, operatorów maszyn nie dotyczy on natomiast osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych czy dostawców urządzeń.
1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2) Wykonawca, na żądanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, przedłoży zamawiającemu:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) kopię umów o pracę , poświadczone za zgodność z oryginałem. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3) W przypadku nie spełnienia opisanych wymagań, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł od każdego stwierdzonego przypadku.
4) Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.20 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.03.2021 | 10:00


» Location

ul. Główna 11
Kobylin-Borzymy 18-204
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kobylin-Borzymy
ul. Główna 11
Kobylin-Borzymy 18-204
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in