„Dostosowanie obiektu internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej do potrzeb ewakuacyjnych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno - technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym m.in.: wyniesienie i utylizacja mebli, rozebranie podłóg, rozebranie obicia ścian drewnianych, rozebranie ścianek, rozebranie balustrad schodów wewnętrznych),
2) wykonanie łazienek w pokojach mieszkalnych (w tym m.in.: ułożenie ścianek gipsowo – kartonowych, posadzki z terakoty, licowanie ścian płytkami, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż drzwi, biały montaż),
3) demontaż luksferów wraz z uzupełnieniem ściany,
4) wymianę podłóg
5) remont ścian i sufitów,
6) wymianę parapetów,
7) wymianę balustrady schodów wewnętrznych,
8) wymianę drzwi wewnętrznych,
9) wymianę gniazd i włączników we wszystkich pomieszczeniach.
3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej.
4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzorze umowy stanowiących załącznik do SIWZ.
5. Przedmiar robót jest dokumentem informacyjnym.
6. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty w wysokości 48 miesięcy, liczonego od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 18.2 lp. 2 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Limanowski
ul. Józefa Marka 9
Limanowa 34-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in