Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego w Bochni realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych).

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego w Bochni realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych).
2. Zakres zamówienia obejmuję opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie, na jej podstawie robót budowlanych dot. Budowy węzła przesiadkowego przy ul. Ks. Józefa poniatowskiego, zlokalizowanego w pobliżu linii kolejowej e-30, w bezpośredni sąsiedztwie stacji PKP Bochnia.
3. W ramach niniejszego zamówienia wydzielone zostały następujące etapy:
1) Etap I – projektowanie: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym
z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym i w zakresie zgodnym z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 10.10.2019 r. oraz decyzją Burmistrza Miasta Bochni z dnia 24.01.2020 r. znak AIPP.6733.26.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze wszystkimi wymaganymi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji w tym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz stałej organizacji ruchu po ich zakończeniu i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych.
2) Etap II – wykonanie na podstawie w/w dokumentacji robót budowlanych w zakresie obejmującym:
a) realizację robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a następnie przekazanie zamawiającemu przedmiotu umowy objętego tym etapem;
b) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej;
c) zapewnienie w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę oraz wydanym pozwoleniem konserwatorskim, udziału odpowiedniej kadry w tym kierownika budowy, kierowników robót, dendrologa
i archeologa (w razie potrzeby);
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie
w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
4. W zakresie wykonania Etapu I wykonawca zastosuje się do wymagań PFU w szczególności:
1) Wykona i przekaże Zamawiającemu:
a) Projekt budowlany
b) Projekt wykonawczy
c) Przedmiar robót
d) Kosztorys inwestorski
e) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
f) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu;
2) Uzyska we własnym zakresie i na własny koszt materiały wyjściowe do projektowania, w tym:
a) Aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych,
b) Opinię geotechniczną lub dokumentację geologiczno-inżynierską w zależności od wymagań,
c) Inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Zobowiązuje się do konsultowania i uzgadniania dokumentacji projektowej z zamawiającym na każdym etapie projektowania.
5. W zakresie wykonania Etapu II wykonawca zastosuje się do wymagań projektu i wykona inwestycję (po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę), zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz dokumentacją wykonawczą. Wykonane m.in. zostaną:
1) Parkingi naziemne dla samochodów osobowych
2) System parkingowy
3) Monitoring
4) Odwodnienie
5) Oświetlenie
6) Układ komunikacyjny, dojścia
7) Zadaszony parking dla rowerów wraz ze stacją do naprawy rowerów
8) Zadaszony parking dla motorów
9) Parking dla busów wraz z zatokami dla busów dla osób wsiadających i wysiadających z busów oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz wiatami przystankowymi
z podświetlanymi gablotami na rozkłady jazdy
10) Zatoki autobusów
11) Przebudowa toalety publicznej w celu do dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
12) Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają ogólne warunki umowy oraz program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, obejmujący opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, przeznaczenie robót budowlanych oraz stawiane wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, a także wzór umowy.
7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a. Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, które są niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, a polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z robotami budowlanymi, opisanymi dokumentacją projektową,
w szczególności: robót rozbiórkowych, robót ziemnych w zakresie budowy dróg, rozkładaniu masy mineralno-bitumicznej, układaniu kostki brukowej, montażu krawężników, oświetlenia terenu, sieci kanalizacji opadowej, wod-kan. oraz innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe i najmu sprzętu.
8. Dokumentacja projektowa dla ww. inwestycji musi uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 09:45


» Location

ul. Kazimierza Wielkiego 2
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in