„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych” w formule zaprojektuj i wybuduj dla Politechniki Łódzkiej

» Notice description

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej, dalej „Dokumentacja projektowa”, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129)
b) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
ul. Żeromskiego 116
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in