Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Strużańskiej w miejscowościach Kąty Węgierskie i Rembelszczyzna gm. Nieporęt od km 62 + 600 do km 64 + 806.

» Notice description

1. CPV:
45233162 – 2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233222 – 1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Strużańskiej w miejscowości Kąty Węgierskie i Rembelszczyzna gm. Nieporęt od km 62 + 600 do km 64 + 806.
Jest to połączenie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Kościelną w miejscowości Kąty Węgierskie oraz ścieżki wzdłuż Kanału Żerańskiego w miejscowości Rembelszczyzna.
W zakresie robót jest wykonanie ścieżki rowerowej, chodnika, ciągu pieszo - rowerowego, zjazdów do posesji, odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego oraz roboty towarzyszące.
3. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych”, nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji technicznej.
4. Nazwy własne producentów podane przy niektórych pozycjach charakterystyki przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone informacyjnie. W takim przypadku Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. W przypadku składania oferty równoważnej Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć świadectwa, deklaracje, zaświadczenia, katalogi lub specyfikacje oferowanych zamiennie materiałów, które potwierdzą zgodność oferowanych materiałów z materiałami zapotrzebowanymi przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena równoważności oferowanych materiałów lub produktów polegać będzie na porównaniu cech i przeznaczenia opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w stosunku do cech i przeznaczenia produktu oferowanego przez Wykonawcę.
Tam, gdzie w dokumentach składających się na Opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w ww. dokumentach.
5. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na:
1) powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych;
2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
3) zapewnieniu niezbędnych mediów do należytego prowadzenia budowy;
4) wykonaniu i wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz aktualizację i wdrożenie stałej organizacji ruchu;
5) zapewnieniu nadzoru gestorów infrastruktury nie drogowej;
6) wykonaniu szczegółowego harmonogramu robót uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, zawierającego opis sposobu organizacji robót;
7) przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, kompletu dokumentów i oświadczeń opisanych w ustawie Prawo budowlane;
8) stałej obecności kierownika budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Dokumentacja projektowa”, „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz „Przedmiar robót” objętych zamówieniem stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. W związku z tym, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.
7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: brygadzista.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, z późn. zm.).
9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
11. Wymogi o których mowa w ust. 7-10 dotyczą również podwykonawców.
12. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 10 i 11 będą anonimizowane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in