Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół (wp.Pętkowice) – I etap.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół, (wp.Pętkowice)– I etap.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących dokumentach, które stanowią integralną część SIWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów:
a) charakterystyka obiektu (inwestycji – I etap) – stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ
b) zagospodarowanie terenu dla I etapu inwestycji ( kolorem zielonym zaznaczono sieć kanalizacji sanitarnej ETAP I) – stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ
c) przedmiar robót dla I etapu – stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ
d) projekt budowlany dla całości inwestycji w m.Okół ( I i II etap) – stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ
e) projekt wykonawczy dla całości inwestycji w m.Okół ( I i II etap) – stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ
f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca Załącznik nr 12 do SIWZ
g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – stanowiąca Załącznik nr 13 do SIWZ
h) materiały przetargowe, szczegółowa specyfikacja techniczna dla pompowni stanowiąca Załącznik nr 14 do SIWZ
i) przedmiar zjazd do pompowni P1 – Załącznik nr 15 do SIWZ

Uwaga: dokumentacja opisana w ppkt. od d) do h) dotyczy inwestycji dla całej miejscowości Okół. Wykonawcy przygotowując ofertę powinni uwzględnić przy wycenie tylko elementy dotyczące I etapu budowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

Bałtów 32
Bałtów 27-423
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bałtów
Bałtów 32
Bałtów 27-423
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in