dostawa elementów przesyłowego systemu światłowodowego w ramach modernizacji linii CAE-CAP na potrzeby TVP SPORT i Studiów ZG.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa elementów przesyłowego systemu
światłowodowego w ramach modernizacji linii CAE-CAP na potrzeby TVP SPORT i Studiów ZG”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 1a oraz 1b do
Wzoru umowy (oddzielnie dla każdej części zamówienia), które stanowią
jednocześnie Załącznik Nr 3.3.1. do SIWZ- dotyczy części 1 oraz Załącznik nr
3.3.2. do SIWZ- dotyczy części 2 zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 10:00


» Location

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure

» Buyer data

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in