Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu/przebudowy odcinka ul. Mierniczej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do ronda na ul. Krasickiego – z wyłączeniem istniejącego ronda) i ul. Prochowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej” w Dzierżoniowie.

» Notice description

1. Zamawiający powierzy a Wykonawca przyjmie do wykonania dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu/przebudowy odcinka ul. Mierniczej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do ronda na ul. Krasickiego – z wyłączeniem istniejącego ronda) i ul. Prochowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej” w Dzierżoniowie.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1129) w zakresie branży drogowej,
2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 124) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
3) zgodnie z wszystkimi pozostałymi przepisami szczegółowymi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania dokumentacji projektowej,
oraz wykonanie:
4) kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w branży drogowej.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zamówienia ponadto:
1) uzyskanie zgody na prowadzenie robót od właściwego organu oraz wszelkich innych decyzji wymaganych prawem wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym ZUD,
2) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (w tym opinii i ekspertyz) wymaganych obowiązującym prawem warunkujących uzyskanie zgody na realizację robót,
3) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych dla potrzeb ustalenia nośności podłoża i konstrukcji i ich wykorzystania dla celów projektowych,
4) uzyskanie z Referatu Architektury Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
5) uzyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
6) uzyskanie warunków przyłączenia mediów w razie potrzeby,
7) w przypadku kolizji z drzewami, krzewami uzyskanie zgody na ich wycinkę,
8) uzyskanie wymaganych decyzji na prowadzenie robót budowlanych, badań archeologicznych (o ile będą wymagane) ze strony Konserwatora zabytków z uwagi na fakt, iż obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,
9) Wykonanie projektów: tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń na ich wprowadzenie dróg gminnych i wojewódzkiej (włączenie ul. Prochowej do ul. Bat. Chłopskich).

4. Zakres rzeczowy projektu budowlanego obejmuje w szczególności:

- dla ul. Prochowej
1) wymianę nawierzchni jezdni i podbudowy wraz z krawężnikami,
2) wymianę od strony rzeki nawierzchni chodników i podbudowy oraz obrzeży,
3) budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i zejścia dla pieszych do ul. Prochowej (przedłużenie ul. Miodowej),
4) likwidację chodnika przy murze oporowym od w/w pochylni do ul. Krasickiego,
5) renowację, naprawę schodów kamiennych (przy parkingu) wraz z ewentualną wymianą ich elementów, w tym balustard.
6) naprawę muru oporowego wzdłuż ulicy od strony parku, a w miarę potrzeby wykonanie nowego,
7) likwidację schodów terenowych zlokalizowanych pomiędzy ul. Kościelną, a projektowaną pochylnią,
8) remont/przebudowę muru oporowego z kamienia zlokalizowanego wzdłuż ulicy Prochowej w obrębie skrzyżowania z ul. Kościelną wraz z montażem dekoracyjnych donic i wymianą czap,
9) remont schodów terenowych (przy murze oporowym z kamienia) w kierunku ul. Kopernika, jak również pozostałych zlokalizowanych w pobliżu ulicy
10) budowę chodnika od ul. Krasickiego do ul. Młyńskiej wzdłuż Kapliczki i dojściem do niej,
11) budowę przy planowanej galerii miejsc postojowych dla TAXI,
12) likwidacja terenów zielonych i budowa miejsc parkingowych wraz z usunięciem kolizji energetycznej (przy budynkach mieszkalnych),
13) przebudowę chodnika od pochylni dla niepełnosprawnych w stronę ul. Batalionów Chłopskich,
14) dostosowanie istniejących schodów przy skrzyżowaniu z ul. Batalionów Chłopskich do niwelety remontowanej ulicy,
15) odwodnienie terenu objętego opracowaniem, w tym budowę kanalizacji deszczowej od projektowanej pochylni do ul. Bat. Chłopskich oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej do budynków (włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej), wpusty deszczowe należy włączyć do istniejącej i projektowanej kanalizacji,
16) budowę oświetlenia ulicznego (LED) nawiązującego do Starego Miasta (słupy oświetleniowe z oprawami dwustronnymi oświetlającymi ulice i ciągi piesze),
17) usunięcie ewentualnych kolizji sieci z projektowanymi elementami,
18) odtworzenie naświetli okien i zsyów budynków zlokalizowanych w ciągu ulicy.
Ponadto, remont ul. Prochowej należy dostosować do projektu zagospodarowania terenu przy Galerii Dzierżoniowskiej. Zakres rzeczowy projektu nie obejmuje remontu muru oporowego od strony galerii do ul. Bat. Chłopskich.

- dla ul. Mierniczej
1) wymianę nawierzchni jezdni i podbudowy wraz z krawężnikami, w tym z dowiązaniem się do ul. Pocztowej,
2) wykonanie chodnika wraz z podbudową i konstrukcją,
3) naprawę muru oporowego wzdłuż ulicy na odcinku od schodów terenowych w kierunku ulicy Pocztowej,
4) dostosowanie w/w schodów do remontowanej ul. Mierniczej wraz z wykonaniem robót naprawczych/ przebudowy schodów,
5) zaprojektowanie odwodnienia terenu utwardzonego objętego opracowaniem,
6) budowę oświetlenia ulicznego (LED) nawiązującego do Starego Miasta (słupy oświetleniowe z oprawami dwustronnymi oświetlającymi ulice i ciągi piesze),
7) malowanie wszystkich elementów stalowych, w tym barier ochronnych zlokalizowanych na terenie objętym opracowaniem,
8) usunięcie ewentualnych kolizji sieci z projektowanymi elementami.
Zakres prac projektowych nie obejmuje ronda przy Synagodze (w ciągu ul. Krasickiego), projektowane nawierzchnie należy dowiązać do poziomu nawierzchni ronda oraz zjazdów i dojść zlokalizowanych w obrębie terenu objętego opracowaniem. Ponadto, Wykonawca winien uwzględnić w projekcie budowlanym wykonanie wszystkich robót wynikających z przyjętych przez niego rozwiązań projektowych. Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego o ile wystąpi taka konieczność i uwarunkowanie w ramach niniejszej umowy i określonego w niej wynagrodzenia. Nadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bilansu mocy elektrycznej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych w branży elektrycznej. Prace projektowe należy wykonać z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

5. Należy sporządzić niezbędną ilość egzemplarzy projektu budowlanego w celu przekazania ich odpowiednim instytucjom oraz dostarczyć Zamawiającemu:
1) projekt budowlany - 5 egzemplarzy,
2) projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy,
3) przedmiar robót - 2 egzemplarze ( z podziałem na branże),
4) kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze (z podziałem na branże),
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egzemplarzy,
6) badania geotechniczne - 5 egzemplarzy,
7) projekt stałej organizacji ruchu - 5 egzemplarzy,
8) projekt tymczasowej organizacji ruchu – 5 egzemplarzy.

6. Załączniki formalno-prawne, w tym decyzje, opinie, uzgodnienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach. Ponadto należy przekazać Zamawiającemu w/w dokumentację w formie elektronicznej PDF, w jednym egzemplarzu (1 płyta CD), która będzie zgodna z formą papierową w/w opracowań.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na mocy art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, w sytuacji gdy środki na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Rynek 1
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Miejska Dzierżoniów
Rynek 1
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in