„Wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów w 2021r. – likwidacja dzikich wysypisk”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z odbiorem, wywozem
i utylizacją odpadów, w celu likwidacji dzikich wysypisk na terenie miasta Bytomia.
Usługa będzie polegała na:
dostarczeniu odpowiedniego kontenera (pojemnika) o pojemności 10m3 oraz 7m3 na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Bytomia, do PSZOK (tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy Al. Jana Pawła II w Bytomiu oraz na teren Zaplecza Technicznego Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1a w Bytomiu oraz odebraniu zgromadzonych odpadów, wywozie i ich utylizacji w ciągu 48 godzin od przesłania przez Zamawiającego odpowiedniego zlecenia pocztą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji niniejszego zamówienia następujące rodzaje oraz orientacyjne (szacunkowe) ilości prac (wywozów) do wykonania,
z uwzględnieniem kodów odpadów:
Lp. Rodzaj prac Kody odpadów Nazwa odpadów Szacowana ilość (szt.)
A B C D E
1 dostarczenie kontenera o pojemności
10 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 02 01
20 02 02
BIO 105
2 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 01
20 03 99
KOM 84
3 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 81
GRUZ 45
4 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 20 03 07
GABARYT 84
5 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 03 80
PAPA ODPADOWA
10
6 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 02 14
AGD 4
7 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 06 05*
AZBEST 2
8 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 01 20
SZKŁO – SAMOCHODOWE
2
9 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 02 02 SZKŁO –SZYBY OKIENNE 2
10 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 15 01 07 SZKŁO – OPAKOWANIA SZKLANE 1
11 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 01 19
PLASTIKI SAMOCHODOWE
4
12 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 15 01 02
PLASTIKI OPAKOWANIA
2
13 dostarczenie pojemnika o pojemności
7 m3 wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 06 04*
WEŁNA MINERALNA
1
14 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 04 11
KABLE
1
15 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 07 02 80
GUMY
1
16 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 17 09 04
STYROPIAN BUDOWLANY
2
17 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 16 01 03
OPONY
10
18 dostarczenie kontenera o pojemności
7 m³ wraz z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów 19 12 04
TWORZYWA SZTUCZNE
2
Łącznie: 362
* Wykonawca winien zabezpieczyć do dyspozycji Zamawiającego co najmniej 12 sztuk kontenerów w ciągu dnia.
Podane wyżej ilości prac są orientacyjne (szacunkowe), mają służyć do porównania
i oceny ofert oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, co oznacza, że faktyczne ilości prac do wykonania mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych prac danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie, do wysokości ceny oferty.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono we Wzorze Umowy, stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ. Odbiór i wywóz odpadów winien nastąpić w terminie do 48 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia Zamawiającego przekazanego pocztą elektroniczną. Wywóz odpadów powinien odbywać się w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00, w terminie do 48 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia konieczności wywozu odpadów w dzień poprzedzający święta lub w dni ustawowo wolne, Wykonawca zobowiązany jest do ich wywozu w terminie do 48 godzin po święcie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.
Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia odpadów uznawanych za niebezpieczne, lub w przypadku konieczności dodatkowego zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie worków big-bag do ich dostarczenia wraz z kontenerem celem użycia przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in