pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego projektu rozbudowy ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap.

Zakresem nadzoru inwestorskiego są roboty budowlane, obejmujące poniższe zadania:
a) „Zamkniecie pętli kinezyterapeutycznej wokół strefy „A” ochrony uzdrowiskowej” -
polegające na przebudowie drogi gminnej – ulica Wczasowa w Gołdapi, poprzez rozbudowę jezdni o ścieżkę rowerową zlokalizowaną po prawej stronie jezdni, przebudowę chodnika polegającą na przełożeniu istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej i przebudowę cieków odwadniających oraz wykonanie oznakowania pionowego, celem której jest konieczność połączenia komunikacji rowerowej z Promenadą Zdrojową.
Ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m (z lokalnymi zwężeniami do 2 m), wykonana z kostki brukowej z powierzchnią płukaną oddzieloną od jezdni krawężnikiem betonowym. Kostka grubości 8 cm koloru czerwonego z pasem skrajni szerokości 0,4 m w kolorze szarym. Odwodnienie ciekami pod chodnikowymi do istniejących rowów przydrożnych.

Szczegółowy opis zakresu ww. robót budowlanych przedstawiony został w dokumentacji technicznej dostępnej pod adresem strony internetowej: http://bip.goldap.pl/pl/1227/6278/przetarg-nieograniczony-na-roboty-budowlane-zamkniecie-petli-kinezyterapeutycznej-wokol-strefy-a-ochrony-uzdrowiskowej-oraz-budowa-skweru-kinezyterapeutycznego-we-wschodniej-czesci-centrum-uzdrowiska-goldap.html


b) „Budowa skweru kinezyterapeutycznego we wschodniej części centrum uzdrowiska Gołdap”
polegające na przebudowie terenu pomiędzy ulicami Plac Zwycięstwa, a ulicą Wąską w Gołdapi, w zakres której wchodzi przebudowa istniejących dojazdów, dojść do bloków mieszkalnych, wykonanie parkingów z przeznaczeniem dla samochodów osobowych, a także wykonanie utwardzonego miejsca gromadzenia odpadów stałych, nawierzchnię placu zabaw jako miejsce rekreacyjne. Zakłada się wykonanie parkingu składającego się z 26 miejsc postojowych w tym jednego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.
Parametry techniczne:
- powierzchnia nawierzchni dojazdów – 998,5 m2
- powierzchnia utwardzonych nawierzchni z kostki brukowej koloru czerwonego – 449,00 m2
- powierzchnia nawierzchni placu zabaw/ trampolin – ok. 450 m2
- powierzchnia chodników (dojść) – 583 m2
- powierzchnia chodników (dojść) z płyt kamiennych w kolorze szarym o gr. 8 cm – ok. 130 m2
- powierzchnia trawników do założenia – 1165,00 m2
Szczegółowy opis zakresu ww. robót budowlanych przedstawiony został w dokumentacji technicznej dostępnej pod adresem strony internetowej: http://bip.goldap.pl/pl/1227/6278/przetarg-nieograniczony-na-roboty-budowlane-zamkniecie-petli-kinezyterapeutycznej-wokol-strefy-a-ochrony-uzdrowiskowej-oraz-budowa-skweru-kinezyterapeutycznego-we-wschodniej-czesci-centrum-uzdrowiska-goldap.html

c) „Wzbogacenie zieleni w Parku Zdrojowym uzdrowiska Gołdap”
polegające na budowie znaku przestrzennego „GOŁDAP” składającego się z wolnostojących, niezależnych liter przestrzennych, z których każda stanowi odrębną konstrukcję kotwioną do betonowych ław ukrytych w ziemi. Otoczenie liter będzie wysypane grysem bądź obłożone trawą. Konstrukcja liter wykonana w formie ramy ze stalowych kształtowników giętych o przekroju 12x12 cm, spawanych ze wzmocnieniem w miejscach umieszczenia dodatkowych elementów, malowana proszkowo na czarno. Wysokość napisu to 3m, głębokości 1,2 m i długości 16,75 m;

oraz wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż Promenady Zdrojowej oraz nasadzenie drzew, krzewów i bylin wzdłuż przedłużenia Promenady Zdrojowej w kierunku ulicy Jeziorowej w zakres których wchodzą m.in. następujące roboty:
- korytowanie wskazanych terenów zieleni w celu wymiany podłoża,
- dowóz ziemi urodzajnej pod zakładane rabaty,
- sadzenie drze z zaprawą dołów i z mocowaniem,
- sadzenie roślin okrywowych, bylin z zaprawą dołów,
- sadzenie krzewów i traw ozdobnych w zaprawione rabaty,
- montaż systemu nawadniania,
- ściółkowanie zrębkami drzewnymi
Na Promenadzie Zdrojowej maja pojawić się gęste szpalery drzew – po jednej stronie szpaler lip, po drogiej szpaler głogów odmiany o czerwonych kwiatach – w charakterze alei. W miejscach reprezentacyjnych i widokowych, ściana szpalerów odsłaniając widok na tężnie oraz Zakład Przyrodoleczniczy. Natomiast w części przedłużenia Promenady Zdrojowej w kierunku ulicy Jeziorowej przewidziano szpaler brzóz po jednej stronie, natomiast po drugiej – punktowo umiejscowione, monumentalne świerki serbskie. Jako zieleń niską, pod brzozami zaprojektowano niski żywopłot tawuł o ciemnych zielonych liściach i jasnych kwiatach. W towarzystwie świerków serbskich przewidziano kostrzewę siną oraz niską odmianę rokitnika, dalej w kierunku Promenady Zdrowej zaplanowano niską zieleń – kosodrzewina i berberysy, aż do miejsca, gdzie łączą się jej dwa odcinki.


Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należeć będzie pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ponadto:
a) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno – budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) koordynacja robót poszczególnych branż;
d) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych;
e) gromadzenie dokumentacji zdjęciowej z postępu prac i udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie;
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
g) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
h) przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót;
i) potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;
j) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;
k) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia);
l) dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót;
m) doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego.

Szacowana wartość robót budowlanych – 3 582 663,75 zł brutto

Miejsce świadczenia usługi nadzoru-Gołdap.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

Plac Zwycięstwa 14
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in