Uzupełnienie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie rozwiązań wskazanych przez audytorów BRD dla zadania pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 176+976 do km 220+966

» Notice description

Uzupełnienie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie rozwiązań wskazanych przez audytorów BRD dla zadania pn.: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 176+976 do km 220+966.

Zakres robót do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB:
a) wykonanie robót rozbiórkowych,
b) Wykonanie oznakowania pionowego,
c) Wykonanie oznakowania poziomego,
d) Wykonanie barier ochronnych żelbetowych oraz stalowych,
e) Wykonanie wymiany masztów oświetleniowych,
f) Wykonanie urządzeń zabezpieczające ruch pieszych przy obiekcie mostowym MS-4A i B.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 09:30


» Location

Bohaterów Westerplatte 31
Zielona Góra 65-950
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Bohaterów Westerplatte 31
Zielona Góra 65-950
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in