Wykonanie i dostawa Kalendarza przyrodniczo-kulturowego Gminy Zamość na lata 2022 – 2023 Zadanie współfinansowane w ramach projektu pn„RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:

• opracowanie i wykonanie kalendarza dwuletniego - na 2022 i 2023 rok
• przed wydrukiem, udostępnienie Zamawiającemu pliku w formacie PDF kalendarza oraz korekta i uwzględnienie uwag Zamawiającego
• zapakowanie i dostarczenie kalendarzy pod wskazany przez Zamawiającego adres
Parametry techniczne:
• kalendarz ścienny wieloplanszowy
• nakład 5000 sztuk
• układ pionowy
• format A2, wymiary około 42 x 59,4 cm
• objętość 13 kartek zadrukowanych obustronnie wykonanych z papieru kredowego o gramaturze minimum 220g/m2 + plecki wykonane z kartonu białego o gramaturze 300g/m2
• papier matowy lub satynowy
• kolor 4+4 CMYK (full color)
• oprawa - biała spirala na krótszym boku z zawieszką

Założenia merytoryczne:
Kalendarz dwuletni – na rok 2022 i 2023, każdy miesiąc na jednej stronie karty (2 miesiące na jednej karcie). Kalendarium na kartach wewnętrznych powinno zawierać zapisane w językach: polskim, angielskim i ukraińskim nazwy miesięcy i dni tygodnia. Tłumaczenie treści na języki obce jest w obowiązku Wykonawcy. Kalendarium powinno być zapisane cyframi arabskimi i posiadać wyróżnione odrębnymi kolorami cyfry określające dni robocze, dni świąteczne – wolne od pracy w Polsce i na Ukrainie oraz niedziele. Przy każdym dniu mają być zamieszczone imiona w języku polskim (tzw. imieniny). Nazwy dni świątecznych w Polsce i na Ukrainie należy podać w języku polskim i w języku ukraińskim.
Usługa obejmuje opracowanie merytoryczne, fotograficzne i graficzne kalendarza zawierającego około 24 podpisanych zdjęć (1 zdjęcie na jeden miesiąc + okładka w formie mozaiki ze zdjęć z wewnątrz kalendarza). Zdjęcia będą pokazywać m.in. obszary atrakcyjne przyrodniczo na terenie Gminy Zamość i obiekty infrastrukturalne zrealizowane w ramach projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Na każdy miesiąc musi zostać wykorzystane inne zdjęcie (w sumie 24 zdjęć) – adekwatnie do pory roku i miesiąca, na którego karcie zdjęcie zostanie wykorzystane. Każda karta dla danego miesiąca ma zawierać jedno zdjęcie i kalendarium. Zdjęcia wykonawca wykona we własnym zakresie lub zakupi z legalnego źródła.

Dodatkowe informacje i zobowiązania Wykonawcy:
• Wykonawca będzie dysponował osobą (lub osobami) zdolną do wykonania zamówienia (m.in. redaktor, grafik, koordynator zadania), posiadającą doświadczenie przy realizacji tego typu usługi
• na kalendarzu muszą pojawić się treści dotyczące nazwy projektu, nazwa i logo programu z którego jest realizowany, flaga Unii Europejskiej, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych oraz logo i nazwy Partnerów Projektu oraz formuła zrzeczenia się odpowiedzialności – te treści do zamieszczenia na kalendarzu zostaną przekazane przez Zamawiającego
• na kalendarzu należy zamieścić informację – „Publikacja bezpłatna”
• na kalendarzu powinna znaleźć się stopka redakcyjna, która jednoznacznie będzie wskazywać, że: „Wydano na zlecenie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość”
• wykonanie i/lub pozyskanie i obróbka zdjęć wykorzystanych w kalendarzu jest po stronie Wykonawcy; zdjęcia muszą cechować się wysokim poziomem technicznym i artystycznym
• jeśli na zdjęciach pojawi się wizerunek danych osób, po stronie Wykonawcy konieczne jest uzyskanie zgód na publikację ich wizerunku
• dostarczenie oraz złożenie w wyznaczonym miejscu przedmiotu zamówienia pod adres Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Zamość; rozładunek jest po stronie Wykonawcy
• przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych; na każdym z opakowań zbiorczych należy umieścić informację z tytułem i liczbą sztuk, które zawiera opakowanie (po 50 szt.)
• wszelkie uzgodnienia dotyczące opracowania graficznego kalendarza będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
• przed wydrukiem kalendarza, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego kalendarza przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu pliku kalendarza w formacie PDF
• Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi Wytycznymi Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w tym podręcznikami programu i zasadami promocji projektów
• Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie zdjęcia wykorzystane na mapie w formie elektronicznej na stosownym nośniku wraz ze zgodą na ich wykorzystanie w działaniach promocyjnych Gminy Zamość przez ich publikację na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w różnego typu publikacjach
• Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kalendarz w wersji PDF celem zamieszczenia i udostępnienia w sieci Internet; plik cyfrowy powinien być przygotowany w sposób umożliwiający przeglądanie kalendarza na stronie internetowej i innych urządzeniach mobilnych w atrakcyjny sposób
• Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kalendarz w wersji edytowalnej wraz z prawami autorskimi, celem nanoszenia poprawek oraz rozpowszechnienia poprzez zamieszczanie w sieci Internet oraz dodruk dowolnych ilości wydawnictwa i nieodpłatną dystrybucję w celach promocyjnych Gminy Zamość
• ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1) Przed wydrukiem kalendarza, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji kolorystyki, koncepcji i projektu graficznego kalendarza przez Zamawiającego, uwzględniania wszystkich uwag Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, przedstawienia Zamawiającemu plików przedmiotu zamówienia w formacie PDF.
2) Zamawiający zobowiązuje się do dostawy zamówienia w dni robocze w godzinach: od 8:00 do maksymalnie 15:00
3) Po stronie Wykonawcy stoi obowiązek dostawy i rozładunku kalendarzy we wskazanym przez Zamawiąjącego miejscu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 09:00


» Location

Peowiaków 92
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Gmina Zamość
Peowiaków 92
Zamość 22-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in