DOSTAWA ARTYKUŁÓW MALARSKICH

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nie używanych artykułów malarskich na potrzeby 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 3. Wykonawca zapewni bezpłatny transport do magazynów Zamawiającego znajdujących się na terenie:
ZADANIE nr 1 – 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ul. Silniki 1 w Poznaniu, budynek nr 153, magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury, ul. Sienkiewicza 2, Leszno, magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury, ul. Sikorskiego 2 Śrem,
ZADANIE nr 2-3 - 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ul. Silniki 1 w Poznaniu, budynek nr 153,
ZADANIE nr 4 – 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ul. Silniki 1 w Poznaniu, budynek nr 45
ZADANIE nr 5 – 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ul. Silniki 1 w Poznaniu, budynek nr 45
ZADANIE nr 6 – magazyn służby zaopatrzenia w środki bojowe w m. Leszno ul. Racławicka 1,
ZADANIE nr 7 – 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ul. Silniki 1 w Poznaniu, budynek nr 94
ZADANIE nr 8-20 – 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ul. Silniki 1 w Poznaniu, budynek nr 171
zgodnie z podziałem zawartym w Formularzu cenowym, w godzinach od 8.00 do 13.00, od poniedziałku do piątku. Wykonawca ma obowiązek rozładunku towaru do wskazanych magazynów, winien też posiadać odpowiedni sprzęt (np. mały wózek widłowy). O terminie dostawy Wykonawca powiadomi zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ, w którym zawarte są żądane parametry jakościowe produktów.
5. Wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, chyba że w Formularzach cenowych wymaga się inaczej.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w przedmiocie zamówienia, przy czym Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą: obowiązujące i ważne Karty Charakterystyki Produktu, Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje Zgodności, Specyfikacje Techniczne, Certyfikaty, Atesty (w języku polskim) lub inne dokumenty, potwierdzające zgodność bezpieczeństwa wymaganego przepisami dla danego produktu, jeśli takie posiada, a dla Zadania nr 2, poz. 1-4 także Orzeczenie o przydatności do stosowania na lotniskach wojskowych, np. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych lub równoważne. Przez dokument równoważny zamawiający rozumie dokument dopuszczający dany materiał do stosowania na lotniskach wystawiony na podstawie przeprowadzonych badań przez jednostkę naukowo-badawczą o profilu lotniczym.
8. Zamawiający wymaga by w Formularzu cenowym Wykonawca wypełnił niezacienione pozycje w kolumnie wymagającej podania producenta, kod produktu producenta. W pozycjach gdzie producent nie posiada kodów towarowych należy podać producenta oraz dane teleadresowe tego producenta, link do str. produktu lub innych informacji, dzięki którym produkt zostanie jednoznacznie zweryfikowany.
Nie wpisanie żądanych informacji skutkować może odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 u PZP do wysokości kwoty brutto:
Zadanie nr 1 – 50 000,00 zł
Zadanie nr 2 – 20 000,00 zł
w zakresie asortymentu zawartego w zamówieniu podstawowym. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 30.11.2021r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy w takim samym terminie jaki wskazał w ofercie dla zamówienia podstawowego. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załączniku nr 5 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:00


» Location

Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Adhesives and joints
  • Finishes, paints, floors

» Buyer data

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in