Przebudowa dróg gminnych obejmująca: Przebudowę drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+990-1+882, Przebudowę drogi gminnej nr 114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w miejscowości Wrocanka w km 0+000-0+350

» Notice description

Zadanie obejmuje swoim zakresem:
Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+990-1+882. W ramach realizacji zadania nr 1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących prac:
a) - rozebranie pobocza i zjazdów,
b) - rozebranie zdeformowanej nawierzchni z kostki betonowej,
c) - wykonanie robót ziemnych,
d) - wykonanie zabudowy rowu z rur PP dwuściennych,
e) - wykonanie studni; przelotowych,
f) - wykonanie kanału technologicznego,
g) - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-stwy konstrukcyjne,
h) - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki,
i) - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego,
j) - ustawienie krawężnika i obrzeża wibroprasowanego beton,
k) - ustawienie ścieków betonowych na ławie betonowej,
l) - ustawienie palisady,
m) - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej typu Holland,
n) - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
o) - przebudowa przełomów,
p) - wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna,
q) - oczyszczenie i skropienie emulasją warstwy wiążącej,
r) - wykonanie opaski ziemnej dla poprawy bezpieczeństwa pieszych od strony obrzeży i palisady,
s) - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
t) – budowa oświetlenia ulicznego.

Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w miejscowości Wrocanka w km 0+000-0+350. W ramach realizacji zadania nr 2 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących prac:
a) - rozebranie pobocza i zjazdów,
b) - rozebranie zdeformowanej nawierzchni z kostki betonowej,
c) - wykonanie robót ziemnych,
d) - wykonanie zabudowy rowu z rur PP dwuściennych,
e) - wykonanie studni; przelotowych,
f) - wykonanie kanału technologicznego,
g) - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-stwy konstrukcyjne,
h) - wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym lub wykonanie warstwy z mieszanki wykonanej w wytwórni
i) - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki,
j) - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego,
k) - ustawienie krawężnika i obrzeża wibroprasowanego beton,
l) - ustawienie ścieków betonowych na ławie betonowej,
m) - wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
n) - ustawienie palisady,
o) - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej typu Holland,
p) - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
q) - przebudowa przełomów,
r) - wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna,
s) - oczyszczenie i skropienie emulsją warstwy wiążącej,
t) - wykonanie opaski ziemnej dla poprawy bezpieczeństwa pieszych od strony obrzeży i palisady,
u) - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Szczegółowy zakres robót zawiera załącznik od Nr 7 do SIWZ Dokumentacja techniczna.
Zakres prac obejmuje również inne czynności konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego wyżej tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie zobowiązującymi przepisami.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UZALEŻNIONE JEST OD PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU: FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH.
Dodatkowe wymagania zamawiającego w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy:
a) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
b) przeprowadzenie niezbędnych odbiorów wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych,
c) opłat związanych z niezbędnymi do dopuszczeniami, wyłączeniami w związku z prowadzonymi pracami.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Dukielska 14
Miejsce Piastowe 38-430
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
Miejsce Piastowe 38-430
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in