Dostawa sprzętu w ramach projektu „POSTAW NA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt komputerowy, sieciowy oraz multimedialny oraz przeszkolenie 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu – w ramach projektu „Postaw Na Swoje Umiejętności” (umowa RPLD.11.03.01-10-0027/19) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nieużywane. Zamawiający dopuszcza, by sprzęt został rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania sprzętu lub instalacji systemu operacyjnego. Wszystkie oferowane urządzenia /sprzęt komputerowy muszą posiadać deklaracje zgodności CE/certyfikat CE.
3. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone Zestawy komputerowe A oraz min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na pozostały dostarczony sprzęt.
4. Ilekroć w dokumentacji postępowania, w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający jest placówką oświatową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), a przedmiotem zamówienia – wybrane jego składowe – jest sprzęt komputerowy – towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Zamawiający oświadcza, że wybrany w postępowaniu Wykonawca otrzyma zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:30


» Location

Św. Antoniego 29
Tomaszów Mazowiecki 97-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim
Św. Antoniego 29
Tomaszów Mazowiecki 97-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.