Zakup Energii Elektrycznej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, Sp. z o. o. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (m.in. wykaz punktów poboru energii elektrycznej, ilości szacunkowe, taryfy).
3. Szacunkowa ilość zamawianej energii wynosi 542 840,00 kWh, w tym energia rozliczana w następujących grupach taryfowych:

Całodobowa:
• w grupie taryfowej C11 24 170 kWh
• w grupie taryfowej B11 14 950 kWh
• w grupie taryfowej C21 98 700 kWh
• w grupie taryfowej B21 360 000 kWh

w grupie taryfowej C12a - 45 020 kWh
w tym:
• strefa szczytowa 13 050 kWh
• strefa pozaszczytowa 31 970 kWh

Rozliczenie za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. w okresie 1 miesięcznym dla każdego PPE występującego w przedmiotowym postępowaniu.
4. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Dąbrowskiego 10
Nowogród Bobrzański 66-010
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 10
Nowogród Bobrzański 66-010
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in