Zakup paliwa do samochodów sanitarnych i służbowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

» Notice description

Przedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnego, wynikającego z aktualnych potrzeb Zamawiającego, zakupu bezgotówkowego paliw płynnych, poprzez tankowanie paliwa bezpośrednio do samochodów Zamawiającego .
Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w:
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015r. poz.1680) oraz ,
- wymogi techniczne i jakościowe określone w aktualnych aktach prawnych Polska Norma :
PN-EN 228 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa.;
PN-EN 590 Paliwa do pojazdów samochodowych. Olej napędowy,
Dodatkowo paliwa objęte przedmiotem zamówienia w trakcie trwania dostaw muszą być zgodne z wprowadzanymi nowelizacjami , normami , przepisami określającymi wymagania jakościowe.
Jakość paliwa musi zapewniać eksploatację silników zasilanych danym paliwem bez względu na panujące warunki klimatyczne , ze szczególnym uwzględnieniem pór roku oraz okresów przejściowych.
Określone ilości paliw są wielkościami szacunkowymi , jakie zamierza kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia do 20% ilości kupowanych paliw , będących przedmiotem zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cen obowiązujących w dniu zakupu na stacji Wykonawcy z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu rabatu.
Rabat będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr każdego rodzaju paliwa, wysokość rabatu jest wartością niezmienną w czasie całego okresu trwania umowy.
Stacja paliw czynna przez całą dobę , codziennie ( również w niedziele i święta).
Stacja paliw usytuowana w odległości do max. 5km od bazy transportowej ,tj. 42-100 Kłobuck
ul. Staszica 28 .

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia , źródła służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia , a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu , producenta czy dostawy.
Poprzez zrozumienie oferty równoważnej należy rozumieć przedmiot (produkt, urządzenie /wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe , wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot ( produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić , że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 09:00


» Location

ul. 11 Listopada 5C
Kłobuck 42-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5C
Kłobuck 42-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in