Organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Okres realizacji zamówienia planowany jest od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z wymogami Zamawiającego wskazanymi w dokumentacji niniejszego postępowania oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie trwania umowy.
6. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca:
a) jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia oraz do zachowania najwyższej staranności, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, realizacji zadania zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz według obowiązującego stanu prawnego,
b) ponosi odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia, w tym zobowiązany jest skutecznie dokonać wszelkich rozliczeń z osobami trzecimi,
c) nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego cedować na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy, zawartej po przeprowadzonym postępowaniu, a w szczególności zlecić innemu podmiotowi gospodarczemu wykonania umowy w całości lub w części,
d) jest zobowiązany na każdym etapie zamówienia do realizacji zadań zgodnie z wymogami Zamawiającego, wskazanymi w dokumentacji niniejszego postępowania oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie trwania umowy,
e) będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego z powodu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia ze swej strony.
7. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się głównie przy użyciu poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
8. W wyjątkowych sytuacjach, gdy kontakt za pomocą wskazanych narzędzi nie będzie wystarczający, Wykonawca będzie zobowiązany (o ile uzna to za konieczne Zamawiający) do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia dalszego przebiegu współpracy, np. zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:00


» Location

Osiedle Willowe 30
Kraków 31-902
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Travel

» Buyer data

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna
Osiedle Willowe 30
Kraków 31-902
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in