Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach realizacji projektu: „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach realizacji projektu: „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2”.
2. Zamówienie podzielono na trzy części:
1) Część 1 – Pomoce dydaktyczne na zajęcia matematyczno-przyrodnicze i inne;
2) Część 2 – Pomoce dydaktyczne na zajęcia specjalistyczne z budownictwa;
3. Sprzęt, urządzenia i oprogramowanie muszą spełniać standardy określone w załączniku nr 2 do aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w części „III. Standard edukacyjny”.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną liczbę części. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr: 1a (dla części 1), 1b (dla części 2), do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (2 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Jeżeli w SIWZ nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.
7. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, wykonanego całego zakresu przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
9. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany i dostarczony przedmiot zamówienia odpowiadał wymaganiom i parametrom opisanym w załączniku nr 1a (dla części 1), 1b (dla części 2) do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 15:00


» Location

ul. Brzeska 71
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 71
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in