Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie al. Krakowska 110/114 i ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami segregacji odpadów na terenie m. st. Warszawa, wynikającymi z uchwały nr XXXII/976/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXI/1631/2018 z dnia 08.02.2018 z poźn. zm.).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem umowy oraz utrzymać przez cały okres realizacji umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy sumie gwarancyjnej 500 000 PLN.
Jeżeli polisa będzie wystawiona w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty na podstawie średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu.
Wymóg zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata/radcę prawnego lub Wykonawcę) wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie, na pełny okres wykonywania przedmiotu umowy.
W przypadku gdy okres obowiązywania polisy nie będzie pokrywał się z faktycznym terminem realizacji umowy lub w przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy (wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie), zgodnie z uzgodnionym (faktycznym) terminem jej zakończenia.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w ww. normach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 11:00


» Location

al. Krakowska 110/114
Warszawa 02-256
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
al. Krakowska 110/114
Warszawa 02-256
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in