Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z terenu gminy Grabowiec, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Wykonawca zorganizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grabowiec z sołectw: Bereść, Bronisławka, Cieszyn, Czechówka, Dańczypol, Grabowczyk, Grabowiec, Grabowiec - Góra, Henrykówka, Hołużne, Majdan Tuczępski, Ornatowice, Ornatowice - Kolonia, Rogów, Siedlisko, Skibice, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, Szczelatyn, Szystowice, Tuczępy, Wolica Uchańska, Wólka Tuczępska oraz Żurawlów.
Gminę Grabowiec zamieszkuje 3978 mieszkańców (stan na 30 listopad 2020 roku). Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności.
Wykonawca będzie odbierał odpady z nieruchomości zamieszkałych z zachowaniem terminów ustalonych w harmonogramie opracowanym stosownie do własnych możliwości odbierania. Wykonawca będzie zobowiązany po uprzednim zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego, dostarczyć harmonogram każdemu właścicielowi zamieszkałej posesji, z której będzie odbierał odpady. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym terminu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz podania do wiadomości w poszczególnych miejscowościach poprzez umieszczenie ogłoszeń.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania od właścicieli nieruchomości odpadów zmieszanych (niesegregowane), co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i raz w miesiącu okresie od listopada do marca.
Odpady zgromadzone w sposób selektywny Wykonawca będzie odbierał od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:
- odpady ze szkła – /bezbarwnego i kolorowego/, w tym opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego oraz papier raz na trzy miesiące,
- odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe, baterie i akumulatory; od kwietnia do września raz na dwa miesiące, od października do marca raz na trzy miesiące,
- odpady ulegające biodegradacji, wykonawca będzie odbierał bezpośrednio od właścicieli nieruchomości – w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do marca raz na miesiąc,
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwa odbiory odpadów w roku 2021 i 2022 obejmujących zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz tekstylia w tym ubrania, odbiór będzie bezpośrednio z terenu przyległego do nieruchomości.
Wszystkie odebrane odpady winny być ważone na legalizowanej wadze.
Wykonawca w terminie do 1 kwietnia 2021 roku, na podstawie wykazu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy, dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych:
a) pojemniki do gromadzenia zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o odpowiedniej pojemności,
b) po jednym worku o pojemności 120 l, w odpowiednim kolorze i z odpowiednimi oznaczeniami dotyczącymi umieszczanych odpadów, na każde następujące opady zbierane selektywnie:
- tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe,
- szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne,
- bio,
- popiół,
- papier i tektura,
c) harmonogram odbioru zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i każdego rodzaju odpadów zbieranych selektywnie, przy czym harmonogram będzie obejmował odbiór odpadów w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. (na kolejne lata realizacji Umowy Wykonawca dostarczy harmonogram w terminie do 1 stycznia danego roku)
Zamawiający informuje, że w 2019 roku z terenu gminy Grabowiec zostały odebrane następujące ilości odpadów;
- opakowania ze szkła – 64,640 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych – 38,120 Mg,
- niesegregowane odpady komunalne – 286,460 Mg,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2,861 Mg,
- odpady wielkogabarytowe – 5,100 Mg,
- inne odpady nieulegające biodegradacji – 34,500 Mg,
- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 3,480 Mg,
- baterie i akumulatory – 0,0240 Mg,
- opakowania z papieru i tektury – 4,230 Mg,
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – 0,0010 Mg.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru (bezpośrednio z terenu przyległego do nieruchomości) odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych na gromadzenie odpadów zmieszanych (oraz w workach w sytuacji przepełnienia pojemnika) i selektywnych, oraz workach 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny.
Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości worki w takiej ilości, w jakiej dokona odbioru selektywnych odpadów:
- odpady ze szkła – białego i kolorowego, w tym opakowania ze szkła białego i kolorowego - worki koloru zielonego, oznaczone napisem: SZKŁO,
- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – worki koloru żółtego, oznaczone napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
- odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – worki koloru niebieskiego, oznaczone napisem: PAPIER;
- odpady ulegające biodegradacji – worki koloru brązowego, oznaczone napisem BIO,
- popiół – worki koloru czarnego, oznaczone napisem POPIÓŁ,
Wykonawca dostarczy do 1 kwietnia do Urzędu Gminy worki w ilości po 500 sztuk dla każdego rodzaju, odpadów z papieru, odpadów ze szkła, odpadów z metali, popiołu oraz odpadów ulegających biodegradacji, w celu rozdysponowania mieszkańcom (w przypadku wykorzystania worków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełni wg zapotrzebowania na worki),
Worki muszą być oznaczone informacją zawierającą nazwę Wykonawcy,
Wykonawca, w terminie do 1 kwietnia 2021 roku, wyposaży PSZOK (na zasadzie wypożyczenie na czas realizacji zamówienia),w pojemniki na selektywne zbierane odpadów, w ilości po minimum 1 sztuce na poszczególne odpady o pojemności minimum 1100 litrów każdy, dla odpadów:
- dla papieru i tektury – w kolorze niebieskim,
- dla metali i tworzyw sztucznych – w kolorze żółtym,
- dla opakowań ze szkła białego i kolorowego – w kolorze zielonym,
- chemikalia – pojemnik ze specjalnym oznaczeniem i zamknięciem w dowolnym kolorze z napisem CHEMIKALIA,
- baterie i akumulatory – pojemnik w kolorze czerwonym 80 l, z napisem BATERIE I AKUMULATORY.
- dla popiołu z palenisk domowych.
Wykonawca dostarczy do 1 kwietnia 2021 roku właścicielom posesji pojemniki na zmieszane odpady komunalne (w ilości 1118 sztuk) i będzie je użyczał w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
Miejscowość Pojemnik o poj. 80 l. Pojemnik o poj. 120 l. Pojemnik o poj. 240 l.
Bereść 13 20 37
Bronisławka 6 5 16
Cieszyn 7 8 10
Czechówka 9 10 8
Dańczypol 5 8 6
Grabowczyk 4 4 13
Grabowiec 60 108 104
Grabowiec - Góra 36 47 62
Henrykówka 2 10 4
Hołużne 8 6 12
Majdan Tuczępski 5 10 25
Ornatowice 8 15 26
Ornatowice – Kolonia 0 1 4
Rogów 7 10 24
Siedlisko 4 8 10
Skibice 6 8 11
Skomorochy Duże 5 12 14
Skomorochy Małe 6 18 25
Szczelatyn 1 2 2
Szystowice 13 26 23
Tuczępy 7 17 30
Wolica Uchańska 7 12 22
Wólka Tuczępska 6 7 12
Żurawlów 2 5 14
Razem 227 377 514
Zamawiający będzie aktualizował wykaz nieruchomości zamieszkałych, a Wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia nowych nieruchomości w pojemniki, worki i harmonogramy, w terminie 7 dni od otrzymania takiego zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w terminach ustalonych w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych, pojazdami przystosowanymi do odbioru poszczególnych frakcji odpadów oraz w sposób wykluczający mieszanie odpadów segregowanych z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00,
Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania powstających w gospodarstwach domowych odpadów obejmujących zużyty sprzęt elektroniczny
i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki), lampy fluoroscencyjne, oleje, metale, opony, meble i odpady wielkogabarytowe, opakowania wielomateriałowe oraz papier, szkło, tworzywa sztuczne, popiół i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego w Grabowcu przy ul. Koziej 15. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminie trzech dni roboczych, po uprzednim telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby odebrania odpadów,
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego, spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej, w szczególności zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru oraz każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół odbieranych pojemników z odpadami komunalnymi, jeżeli zanieczyszczenie terenu powstało w wyniku działania Wykonawcy,
Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikłe z winy Wykonawcy, jego naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy.
Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach 7.00 – 19.00 celem nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów,
W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady komunalne jako odpady zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca sporządzi na tą okoliczność dokumentację np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną i przekaże ją Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w niezbędnej ilości, co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych , w tym co najmniej jeden z wyposażeniem do obsługi pojemników w które Wykonawca wyposaży PSZOK, co najmniej jeden pojazd do odbierania bez funkcji kompaktującej, do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, przystosowanymi do odbioru poszczególnych typów odpadów, w sposób wykluczający mieszania się odpadów, w szczególności winien dysponować pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zebranych selektywnie oraz pozostałych odpadów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, pojazdy powinny być oznakowane trwale i czytelnie, w widocznym miejscu, z nazwa firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne,
Wykazane wyżej pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju, system postoju czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych. Wykonawca umożliwi pracownikowi Urzędu Gminy Grabowiec dostęp do podglądu wyżej wymienionego systemu oraz przeszkoli pracownika w zakresie obsługi programu.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, Bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przewidzianej do obsługi Gminy Grabowiec zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.
Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania miesięcznej informacji z realizacji przedmiotu zamówienia, w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca, którego będzie dotyczyć informacja. Informacja winna zawierać:
- ilości odebranych poszczególnych rodzajów odpadów,
- sposób i ilość zagospodarowanych tym sposobem poszczególnych odpadów z podaniem nazwy i adresu instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne.
Zaakceptowana przez Zamawiającego informacja będzie podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie usługi w danym miesiącu. Do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie brana pod uwagę rzeczywista masa odebranych i zagospodarowanych odpadów.
Wykonawca będzie przedstawiał sprawozdania z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających prawidłową realizację usługi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 11:00


» Location

Rynek 3
Grabowiec 22-425
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Grabowiec
Rynek 3
Grabowiec 22-425
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in