OCHRONA OBIEKTÓW I MIENIA PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niezależne od siebie części:
1) Część 1 – zamówienia tj. usługa polegająca na ochronie obiektu i mienia oraz obsługa ruchu turystycznego w siedzibie Zamawiającego w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia:
a. Zapewnienie spokoju i porządku w budynku i jego otoczeniu,
b. Podejmowanie działań polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu,
c. Przeciwdziałanie ewentualnym próbom kradzieży mienia stanowiącego majątek Zamawiającego,
d. Obchód obiektu i przeciwdziałanie penetracji terenu przez dziki,
e. Utrzymanie czystości chodników i ciągów komunikacyjnych przy siedzibie Zamawiającego łącznie ze schodami zewnętrznymi – wejście do budynku siedziby w stanie uniemożliwiającym poślizgnięcie się przechodzących osób (odśnieżenie, posypywanie piaskiem usuwanie skutków gołoledzi itp.
f. W przypadku napadu, pożaru lub innych zagrożeń dla chronionego życia lub mienia powiadomienie odpowiednich służb i wyznaczonych pracowników Zamawiającego.
2) Część 2 – zamówienia tj. Usługa polegająca na ochronie obiektu oraz mienia oraz obsługa ruchu turystycznego w siedzibie Zamawiającego przy ul. 3-Lutego 90, 66-436 Słońsk w zakresie określonym opisie przedmiotu zamówienia.
a. Wydawanie, przyjmowanie i przechowywanie kluczy do pomieszczeń uprawnionym pracownikom Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz nadzorowanie dokonywania wpisów w książce kluczy (w tym wydawanie i przyjmowanie kluczy od osób sprzątających pomieszczenia),
b. Po zakończeniu pełnienia służby zabezpieczenie książek: ewidencji osób, kluczy oraz pełnienia służby.
c. Nadzorowanie – bieżącego wizualnego monitorowania kontrolek świadczących o gotowości do uruchomienia instalacji p.poż.- odymiania, odpowiednie reagowanie na wszystkie sygnały świadczące o nieprawidłowościach zaobserwowanych na tych urządzeniach oraz pozostałych instalacjach wskazanych przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy,
d. Zapewnienie spokoju i porządku w budynku i jego otoczeniu,
e. Podejmowanie działań polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu,
f. Przeciwdziałanie ewentualnym próbom kradzieży mienia stanowiącego majątek Zamawiającego,
g. Obchód obiektu i przeciwdziałanie penetracji terenu przez dziki,
h. Utrzymanie czystości chodników i ciągów komunikacyjnych przy siedzibie Zamawiającego łącznie ze schodami zewnętrznymi – wejście do budynku siedziby w stanie uniemożliwiającym poślizgnięcie się przechodzących osób (odśnieżenie, posypywanie piaskiem usuwanie skutków gołoledzi itp.
i. W przypadku napadu, pożaru lub innych zagrożeń dla chronionego życia lub mienia powiadomienie odpowiednich służb i wyznaczonych pracowników Zamawiającego,
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną wybraną przez siebie ilość części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 13:30


» Location

Chyrzyno 1
Górzyca 69-113
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Park Narodowy "Ujście Warty"
Chyrzyno 1
Górzyca 69-113
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in