Dostawa, montaż i uruchomienie systemu nagłośnienia sali koncertowej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu nagłośnienia Sali koncertowej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego" obejmuje
• Dostawę transportem własnym Wykonawcy wszystkich elementów systemu nagłośnienia wraz z niezbęd¬nym oprzyrządowaniem i okablowaniem do siedziby Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2,
• Montaż, konfigurację, strojenie i uruchomienie dostarczonych urządzeń i oprzyrządowania w sali koncertowej Filharmonii Śląskiej
• Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego systemu nagłośnienia w wymiarze 4 godzin zegarowych.
2. Dostarczony w ramach niniejszego zamówienia sprzęt powinien być fabrycznie nowy, z rokiem produkcji nie starszym niż 2020, wolny od wad, oryginalnie zapakowany i odpowiadający wymaganym normom jakościowym. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pochodzących spoza fabrycznej i oficjalnej produkcji.
3. Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować urządzenia i oprzyrządowanie dowolnego producenta, pod warunkiem że posiadają one minimalne parametry równe lub lepsze od opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca dostarczając urządzenia i instalując je w sali koncertowej musi uwzględnić wykonanie instalacji okablowania w taki sposób aby nie naruszała estetyki sali koncertowej. Wszystkie ingerencje w infrastrukturę Sali muszą być każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego. Ponadto wszystkie zdemontowane na czas instalacji elementy wyposażenia sali koncertowej Wykonawca musi przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do kontaktów. Wykonawca przeprowadza wizję lokalną na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na system nagłośnienia na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z kodeksu cywilnego.
7. Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji w przypadku zgłoszenia usterki w działaniu urządzenia lub sprzętu, czas reakcji serwisu nie był dłuższy niż 60 godzin od momentu dokonanego zgłoszenia.
Zgłoszenia będą każdorazowo dokonywane drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku konieczności serwisu uszkodzonego urządzenia poza siedzibą Filharmonii Śląskiej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze.
Przez czas reakcji serwisu rozumie się okres, w którym zostanie usunięta usterka albo dostarczone i zainstalowane urządzenie zastępcze. Wykonawca może zaproponować skrócenie wymaganego czasu reakcji serwisu. Ostateczny czas reakcji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – patrz kryteria oceny ofert.
8. Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów technicz-nych systemu nagłośnienia w siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru systemu nagłośnienia, tj. odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis oferowanego sprzętu na terenie Polski lub posiadał podpisaną umowę z podwykonawcą spełniającym te wymagania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Sokolska 2
Katowice 40-084
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Audio equipment

» Buyer data

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2
Katowice 40-084
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in