Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
- wszystkie roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych
- wymiana okien istniejących (na parterze i piętrze, klatce schodowej)
- montaż drzwi do wiatrołapu
- montaż projektowanych okien połaciowych
- rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego oraz montaż nowego
- obróbka kominów
- montaż daszków nad wejściami
- malowanie istniejących balustrad zewnętrznych
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,0kWp zainstalowana na dachu budynku
- montaż klimatyzacji zbiorczej dla budynku, instalacja zasilania klimatyzatora
- przebudowa systemu grzewczego polegającego na wymianie pieców gazowych w istniejącej kotłowni na bardziej efektywne oraz wymianie grzejników w budynku.
- wewnętrzne instalacje sanitarneZastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz Prawem budowlanym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów i urządzeń. Wykonawca przed zamówieniem materiałów i urządzeń musi przedstawić Inspektorowi Nadzoru dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania i dopiero po ich zaakceptowaniu może zamówić je oraz przystąpić do wykonania robót przy ich zastosowaniu.

Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową.
Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie obiektów przed zalaniem i innymi warunkami atmosferycznymi w czasie prowadzenia robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (stanowiącą integralną i nierozerwalną część SIWZ), oraz z zapisami SIWZ, obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami ustalonymi przez zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Lubelska 77
Piaski 21-050
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Miejski w Piaskach
ul. Lubelska 77
Piaski 21-050
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in