Przebudowa drogi gminnej nr 104547L w m. Olchowiec

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 104547L w m. Olchowiec na działkach gruntu w m. Olchowiec , Olchowiec Kolonia , Święcica.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące rodzaje robót:
1) roboty ziemne na poszerzeniach i poboczach,
2) roboty konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni i poboczach,
3) ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadającej wymaganej nośności jak dla KR1 o łącznej grubości konstrukcyjnej:
− 6,0 cm na istniejącej nawierzchni km 0 + 000 do km 0 + 337,49.
− 8,0 cm na istniejącej nawierzchni km 0 + 337,49 do km 0 + 681,13.
− 20,0 cm na istniejącej nawierzchni km 0 + 681,13 do km 3 + 293,63.
3. Na podstawie uzgodnień przyjęto następujące parametry:
1) Klasa drogi „L” - w sieci dróg gminnych,
2) Szybkość projektowa 30 km/h,
3) Obciążenie (nośność nawierzchni) 100kN/oś,
4) Kategoria ruchu – KR1
5) Grupa nośności podłoża G3,
6) Głębokość przemarzania gruntu Hz =1.00 m,
7) Przekrój pół uliczny w km 0 + 000 do km 0 + 337,49.
8) Przekrój szlakowy w km 0 + 337,49 do km 3 + 293,63.
9) Szerokość drogi w km 0 + 000 do km 0 + 337,49 - 5.00 m.
10) Szerokość drogi w km 0 + 337,49 do km 0 + 681 13 - 4.00 m.
11) Szerokość drogi w km 0 + 681,13 do km 0 + 3293,63 - 3,00 m.
12) Szerokość podbudowy – 3.30 m,
13) Szerokość poboczy utwardzonych kruszywem 0/31,5 mm, grub. 10 cm – 2 x 0.75 m,
14) Odwodnienie powierzchniowe,
15) Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu.
4. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:
− Projekt budowlany,
− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
− Przedmiar robót,
Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową
w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Włodawska 1
Wierzbica 22-150
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Wierzbica
ul. Włodawska 1
Wierzbica 22-150
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in