Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Konrada Wallenroda 2 lok. 24 w Gdańsku.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Konrada Wallenroda 2 lok. 24 w Gdańsku.
2. Zakres robót obejmuje między innymi:
a) roboty ogólnobudowlane tj.
­ roboty rozbiórkowe i demontażowe,
­ roboty tynkarskie,
­ roboty posadzkarskie,
­ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
­ wykonanie izolacji cieplne i przeciwdźwiękowe,
­ wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych,
­ roboty malarskie,
­ montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej,
b) roboty sanitarne tj.
­ wymianę/remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń,
­ montaż bojlera elektrycznego do ciepłej wody,
c) roboty elektryczne tj.
­ wymianę/remont instalacji elektrycznej,
d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej wyremontowanego lokalu po zakończeniu prac,
e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla wyremontowanego lokalu,
f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.

Szczegółowy zakres robót dla lokalu określony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach.

Uwaga
Minimalne parametry techniczne stolarki drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII „Stolarka drzwiowa i okienna” punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załącznik nr 1 do SIWZ.
Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna – załącznik nr 2 do SIWZ,
c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych; Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej – załącznik nr 3 do SIWZ,
d) Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane, Gdańsk ul. Konrada Wallenroda 2 m 24 – załącznik nr 4 do SIWZ,
e) Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty sanitarne, Gdańsk ul. Konrada Wallenroda 2 m 24 – załącznik nr 5 do SIWZ,
f) Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne, Gdańsk ul. Konrada Wallenroda 2 m 24 – załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.


5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
6. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, murarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.
Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:45


» Location

Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
Partyzantów 74
Gdańsk 80-254
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in