Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w Pakietach od nr 1 do nr 10 wraz z wymaganiami dla tych pakietów zawartymi w tabelach, które stanowią Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - szczegółową ofertę cenową - Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w Załączniku
nr 2 do SIWZ. Wykonawca ma prawo zgłosić roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy, gdy łączna wartość zrealizowanych usług w okresie trwania umowy będzie mniejsza niż 50% szacunkowej łącznej wartości umowy określonej w ofercie Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2019.175).
WYMAGANIA do pakietów:
a) Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, udostępni Zamawiającemu cały asortyment przedstawiony w poszczególnych pakietach poprzez utworzenie odpowiedniego magazynu buforowego we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu w budynku Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie,
b) Wykonawca będzie na bieżąco uzupełniał asortyment utrzymując zapas odpowiedni dla zużycia przez Zamawiającego,
c) Wykonawca zapewni możliwość swobodnej wymiany asortymentu w ramach asortymentu podanego
w poszczególnym pakiecie,
d) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego
z zakresu wiedzy merytorycznej związanej z użyciem oferowanych towarów,
e) Wykonawca użyczy Zamawiającemu, bez jakichkolwiek opłat, instrumentarium niezbędnego do pracy w ramach asortymentu przedstawionego w danym pakiecie, jeśli będzie ono konieczne, oraz będzie je odpowiednio uzupełniał, konserwował i naprawiał w miarę zużycia,
f) Zamawiający będzie płacił Wykonawcy tylko za wykorzystany asortyment, po wystawieniu odpowiedniej faktury przez Wykonawcę,
g) dostarczany towar będzie odpowiadał warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Komisji Edukacji Narodowej 1
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Komisji Edukacji Narodowej 1
Wyszków 07-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in