Usługa wynajmu stoków narciarskich wraz z karnetami całodziennymi celem przeprowadzenia programowego szkolenia narciarskiego dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 4 WOG w podziale na 5 części

» Notice description

1. Przedmiot i zakres zamówienia: usługa wynajmu stoków narciarskich wraz
z karnetami dziennymi celem przeprowadzenia programowego szkolenia narciarskiego dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 4 WOG
w podziale na następujące części:
Część nr 1: Wynajem stoków narciarskich wraz z karnetami dziennymi celem przeprowadzenia programowego szkolenia narciarskiego dla 6 BPD Gliwice;
Część nr 2: Wynajem stoków narciarskich wraz z karnetami dziennymi celem przeprowadzenia programowego szkolenia narciarskiego dla WSZW Katowice;
Część nr 3: Wynajem stoków narciarskich wraz z karnetami dziennymi celem przeprowadzenia programowego szkolenia narciarskiego dla JW 1328;
Część nr 4: Wynajem stoków narciarskich wraz z karnetami dziennymi celem przeprowadzenia programowego szkolenia narciarskiego dla 13 ŚBOT;
Część nr 5: Wynajem stoków narciarskich wraz z karnetami dziennymi celem przeprowadzenia programowego szkolenia narciarskiego dla 4 WOG.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części: 5 części.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

7. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

8. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Gen. Andersa 47
Gliwice 44-121
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Instruments
  • Sport
  • Tourism
  • Toys
  • Culture and arts

» Buyer data

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gen. Andersa 47
Gliwice 44-121
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in