Dostawa fabrycznie nowego motoambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla motoambulansu .

» Notice description

1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego motoambulansu wraz z zabudową oraz
sprzętu i wyposażenia medycznego dla motoambulansu, zgodnie z wymaganiami techniczno- użytkowymi określonymi szczegółowo w
załączniku nr 1 do umowy, oraz do przeprowadzenia kursu i instruktażu o których mowa w § 4 wzoru umowy. 1.2.Sprzedawca zrealizuje
przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 1.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29
ust. 4 PZP oraz nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 1.5. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych 1.6. Rozwiązania równoważne: 1.6.1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę
materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie
zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej
przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30
ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W
przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań,
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w
dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia
lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej. 1.6.2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne,
w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych
rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do
rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w
dokumentacji technicznej, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być
na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych,
jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do
opisanych przez Zamawiającego. 1.6.3. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a
także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji
technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj.
o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej
parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. 1.6.4. Do
wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się
wyrazy "lub równoważne". 1.6.5. Kryteria równoważności wskazane zostały w załączniku do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in