Dostawa węgla do Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Wsi

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 260 ton węgla Eko-groszek (workowane) we wskazane przez Zamawiającego miejsca tj. DPS Chróścin 47 i Chróścin 50.
Kod i nazwa w/g Wspólnego Słownika Zamówień CPV 09.11.12.10-5. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dokonanie przez Wykonawcę dostawy:
260 ton węgiel Eko-groszek - workowany
• wielkość uziarnienia 5 – 25 mm,
• wartość opałowa powyżej 25 MJ/kg,
• zawartość popiołu do 5%
• zawartość siarki do 0,6%
– wilgotność nie wyższa niż 10%
2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień w dniach i godzinach pracy Zamawiającego we wskazane przez niego miejsca, w ilościach każdorazowo określonych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń.
4. Ze względu na występujące ograniczenia architektoniczne dostawy nie mogą być realizowane pojazdami typu ciągnik siodłowy z naczepą (łódką). Wymóg ten ma charakter obligatoryjny gdyż w sposób jednoznaczny uniemożliwia pełną realizację dostaw przedmiotu zamówienia do jednostek Zamawiającego.
5. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatu jakości opału z kopalni potwierdzającego parametry jakościowe dostarczonej partii towaru oraz opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę dokument potwierdzający każdorazowe ważenie dostawy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego towaru
z parametrami wymaganymi w SIWZ. W takim przypadku próbka do oceny jakości towaru będzie pobrana w trakcie realizacji dostawy przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego
i Wykonawcy oraz przekazana do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego. Koszty badania jakości dostarczonego towaru obciążają Zamawiającego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego, to Wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego oraz całkowite koszty wymiany wadliwego towaru na towar o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
7. Sprzedawca ma obowiązek na własny koszt umożliwić Kupującemu, przy każdorazowym wydaniu Opału, kontrolę ilościową wydawanego Opału na wadze, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Kupującego.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że podana w niniejszej SIWZ wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do jej zmiany, ze względu na aktualne potrzeby.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zapłata za dostarczony opał będzie następowała w formie przelewu na rachunek bankowy
Dostawcy. Termin płatności wynosić będzie do 30 dni od daty dostarczenia zweryfikowanej przez Zamawiającego faktury.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 09:00


» Location

Chróścin 50
Bolesławiec 98-430
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi
Chróścin 50
Bolesławiec 98-430
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in